Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyPoradnik Inwestora Rozwiązania zagraniczne w ESALIENS

Rozwiązania zagraniczne w ESALIENS

POTRZEBUJESZ ZMIANY KLIMATU RÓWNIEŻ W INWESTYCJACH?

Sprawdź, jakie możliwości inwestycyjne czekają poza granicami Polski. Poznaj rozwiązania w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, które stworzą nowy klimat w Twoich inwestycjach!

Aktywa subfunduszy: ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych, ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich, ESALIENS Akcji Azjatyckich i ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych są lokowane w wybrany subfundusz bazowy, wchodzący w skład Legg Mason Global Funds plc (funduszu zarejestrowanego w Irlandii). Subfundusz bazowy EALIENS Okazji Rynkowych wchodzi w skład Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii). ESALIENS Globalnych Zasobów jest wyodrębniony w ramach Franklin Templeton Investment Funds (w ramach spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu).

Ważne informacje – przeczytaj uważnie 

Informacje na temat funduszu ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO zawarte są w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, wydzielonego w ramach funduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacjami dla klienta w postaci jednolitego dokumentu. ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące podstawowy przedmiot lokat, określone są w stosunku do każdego z subfunduszy w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto ESALIENS Globalnych Zasobów,  ESALIENS Akcji Azjatyckich, ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych, ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich oraz ESALIENS Okazji Rynkowych, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie marketingowy. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Towarzystwo, jako organ zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Towarzystwo oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.


do góry