Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyPoradnik Inwestora Skarby inwestycyjne Hrabiego Drakuli

Skarby inwestycyjne Hrabiego Drakuli

Polscy inwestorzy coraz chętniej lokują swój kapitał poza granicami w poszukiwaniu ponadprzeciętnych zysków, gdyż wyniki inwestycji w kraju ojczystym nierzadko są rozczarowujące. Swoim potencjałem kuszą z kolei kraje wschodzące, a najlepiej takie, których specyfika lub uwarunkowania gospodarcze są podobne do rodzimych. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej jest wiele interesujących pod względem inwestycyjnym rynków dla polskich inwestorów. Jednym z nich jest Rumunia, gdzie zarządzający funduszem ESALIENS CEE Select lokują znaczną część portfela.

Rumunia w rozwoju gospodarczym przypomina obecnie poniekąd Polskę z lat 90-tych. To kraj o blisko 20-milionowej populacji. Średnie miesięczne zarobki są niższe niż w Polsce (poniżej 3 000 zł), niemniej stale rosną, a bezrobocie kształtuje się na poziomie ok. 7%. Siła robocza zatem jest tańsza i tańsze są tam koszty produkcji. Co więcej, Rumunia wciąż otrzymuje duże subsydia unijne na rozwój kraju i gospodarki, co przekłada się na większe zamówienia realizowane przez firmy. Dotacje i rosnące płace napędzają popyt wewnętrzny, a ten generuje coraz wyższe zyski spółek.  

Gospodarka rumuńska opiera się głównie na usługach, jednakże należy podkreślić, że jest to również kraj stosunkowo bogaty w złoża gazu i ropy, zarówno na lądzie, jak i na obszarze Morza Czarnego. Zdecydowanie interesującym sektorem gospodarki jest turystyka, której duży potencjał jak dotąd nie jest odpowiednio wykorzystywany.

Problemem na rynku giełdowym w Rumunii jest brak płynności i relatywnie mała liczba notowanych małych i średnich spółek. W Rumunii, podobnie jak w wielu krajach postkomunistycznych, problemem była korupcja, która jest z sukcesami zwalczana. Odbywa się tam nadal zmiana pokoleniowa i mentalna, dlatego kwestia ta traci na znaczeniu. Co więcej, Rumuni otwierają się na Zachód i czerpią z jego doświadczenia, dzięki czemu sprawnie przeprowadzają prywatyzację spółek z sektora państwowego.

Rumunia odrabia lekcję po transformacji ustrojowej, została członkiem Unii Europejskiej i jest na ścieżce wzrostu. To stosunkowo pojemny europejski rynek z dobrymi perspektywami rozwoju. Wiele czynników sprzyja sytuacji tamtejszych spółek, a klimat gospodarczy pomaga im generować zyski. Między innymi z tych względów zarządzający ESALIENS CEE Select ulokowali 21,13% (na koniec stycznia 2016 r.) wartości portfela subfunduszu w akcje spółek rynku rumuńskiego.

Więcej o subfunduszu ESALIENS CEE Select TUTAJ

Ważne informacje – przeczytaj uważnie

Dane wg: http://www.bukareszt.msz.gov.pl/

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu CEE Select („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych - obliczenia własne ESALIENS TFI SA. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
do góry