Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Azjatyckich 

ESALIENS Akcji Azjatyckich 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji rejonu Azji i Pacyfiku
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
82 1140 1010 0000 5589 9800 2002
Benchmark
Brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Akcji Azjatyckich
1 mies. 1,06%
3 mies. -0,02%
6 mies. 0,69%
12 mies. 0,96%
36 mies. -1,91%
60 mies. 8,25%
od początku roku 1,04%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund

Subfundusz bazowy Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund inwestuje głównie w akcje spółek notowanych lub prowadzących znaczną część działalności w następujących państwach: Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia. Fundusz bazowy może też inwestować w dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub gwarantowane przez wymienione państwa i dłużne papiery korporacyjne spółek notowanych na rynkach regulowanych, które posiadają rating inwestycyjny.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), skoncentrowanym na spółkach regionu azjatyckiego o ponadprzeciętnej perspektywie wzrostu i rozsądnej wycenie,
 • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. 

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.


proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów azjatyckich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji Azjatyckich - karta funduszu 81,29 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,16 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji Azjatyckich - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 239,62 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji Azjatyckich - jednostka kategorii C 254,47 KB

esaliens AKCJI AZJATYCKICH

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry