Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
72 1140 1010 0000 5589 9800 8002
Benchmark
Brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
1 mies. -11,80%
3 mies. -13,55%
6 mies. -16,79%
12 mies. -13,76%
36 mies. 10,47%
60 mies. 12,73%
od początku roku -12,39%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund 


Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w akcje amerykańskich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Fundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji.

PROFIL INWESTORA

 • poszukuje funduszu o selektywnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej typu „buy and hold”, bazującej na inwestowaniu w spółki amerykańskie o silnych fundamentach, wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz kompetentnym zarządzie,
 • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 3000 Growth w okresach 3-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - karta funduszu 78,88 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,16 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 233,73 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii C 248,68 KB

esaliens Amerykańskich spółek wzrostowych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry