Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,50%
Rachunek nabyć subfunduszu
72 1140 1010 0000 5589 9800 8002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 28 lutego 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
1 046.28 mln USD 
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
106,36 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku)

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych Benchmark
1 mies. -14,00% bd.
3 mies. -21,17% bd.
6 mies. -13,02% bd.
12 mies. -15,44% bd.
36 mies. -14,94% bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku -21,17% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-03-2020

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund 


Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w akcje amerykańskich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Fundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji.

PROFIL INWESTORA

  • poszukuje funduszu o selektywnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej typu „buy and hold”, bazującej na inwestowaniu w spółki amerykańskie o silnych fundamentach, wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz kompetentnym zarządzie,
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 3000 Growth w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania

Dokumenty do pobrania

Informacja dla klienta – ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 325,12 KB ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - Karta funduszu 79,04 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 221,4 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,7 MB

esaliens Amerykańskich spółek wzrostowych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu  (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry