Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych 

ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji europejskich
Początek działalności
9 marca 2017 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96% 
Rachunek nabyć subfunduszu
43 1140 1010 0000 5589 9800 6002
Benchmark
brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 9 marca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Europejskich Spółek Dywidendowych
1 mies. -1,38%
3 mies. 0,19%
6 mies. -0,03%
12 mies. 9,67%
36 mies. 10,97%
60 mies. b.d.
od początku roku -2,32%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

Poziom ryzyka

Poziom ryzyka dla tego produktu:

5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV European Equity Growth and Income Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Franklin MV European Equity Growth and Income Fund inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów netto w akcje spółek posiadających siedzibę w jednym z krajów europejskich na rynkach regulowanych. Do 20% aktywów może być inwestowana w spółki z europejskich rynków wschodzących.

 • Akcje spółek każdej wielkości, szeroko zdywersyfikowane pod względem sektorów.
 • Preferowane spółki wypłacające atrakcyjne dywidendy.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje strategii inwestycyjnej, której polityka doboru spółek preferuje przedsiębiorstwa wypłacające atrakcyjne dywidendy,
 • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów europejskich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannie wybierającym wartościowe przedsiębiorstwa), skoncentrowanym na poszukiwaniu na rynkach europejskich spółek wypłacających atrakcyjne dywidendy,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Subfundusz może być w szczególności wykorzystywany przez osoby biorące udział w III filarze systemu emerytalnego, pracowników uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych przez pracodawców w formie umowy z funduszem inwestycyjnym.dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów europejskich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin MV  European Equity Growth and Income Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV European Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - tytuły uczestnictwa innych funduszy, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.
dokumenty do pobrania

ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - karta funduszu 80,14 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,16 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 237,93 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - jednostka kategorii C 275,83 KB

esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry