Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFE Korzyści ppk dla Ciebie

Korzyści ppk dla Ciebie

oszczędzanie na przyszłość z Esaliens

PPK to system oszczędzania udostępniany pracownikom przez pracodawcę. Jest całkowicie dobrowolny, ponieważ można z niego zrezygnować i wycofać swoje środki w dowolnym momencie. Dodatkowo jest tani (niski limit kosztów ograniczony ustawowo), a także przyjazny pracownikom - nic nie trzeba robić, aby z niego korzystać. Cel oszczędzania może być dowolny, zależy tylko od Ciebie!

PPK TO TWOJE ZABEZPIECZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ

OSZCZĘDZANIE ZE ZNACZNYM DOFINANSOWANIEM DLA CIEBIE


Wyjątkowość Pracowniczych Planów Kapitałowych polega przede wszystkim na trzech różnych źródłach wpłat. Na zbierany kapitał składają się:

wpłaty do ppk


Wartości procentowe – wpłaty liczone od wynagrodzenia brutto pracownika
Wpłaty dokonane przez Pracodawcę stanowią dodatkowy przychód pracownika, od którego jesteś zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy


KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PPK?

Pracownicy w wieku:
Zobacz krótką animację o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

kalkulator ppk


przystąpienie do PPK


Kto może skorzystać z PPK? Czy tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę?

Uprawnionymi do uczestnictwa w PPK są osoby, które z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym:

 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (oskładkowane,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rad nadzorczych,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.
Osoby samozatrudnione, rolnicy i pracownicy po 70. roku życia nie mogą korzystać z PPK.

Mam 35 lat i zależy mi na skorzystaniu z PPK. Skąd będę wiedziała, że pracodawca zapisał mnie do Planu?

Instytucja finansowa ma obowiązek poinformowania pracownika o tym, że został on zapisany do PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK (umowy między pracownikiem a instytucją finansową).

Mam 40 lat i w najbliższym czasie zmieniam pracę. Od kiedy będę mógł przystąpić do PPK?

Pracownik, który nie ukończył jeszcze 55. roku życia, zostaje automatycznie zapisany do PPK przez pracodawcę po upływie 3 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Zarabiam 3 tysiące brutto. O ile mniej dostanę na rękę, jeżeli będę uczestniczył w PPK?

Minimalna składka (wpłata podstawowa) pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto. W związku z tym z wynagrodzenia netto będzie co miesiąc potrącana kwota 60 zł jako wpłata podstawowa. Wpłata podstawowa jest także finansowana ze środków pracodawcy w kwocie odpowiadającej 1,5% wynagrodzenia (45 zł). Ponieważ wpłata finansowana ze środków pracodawcy stanowi dodatkowy przychód pracownika, jego wynagrodzenie netto zostanie dodatkowo pomniejszone o 17 procent zaliczki na podatek PIT (8 zł).

Pracownik ma 62 lata. Czy w takim wieku, na trzy lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, opłaca się przystąpić do PPK?

Pracowniczy Plan Kapitałowy, jak sama nazwa wskazuje, jest planem budowania prywatnego kapitału pracownika ze wsparciem ze strony pracodawcy i budżetu państwa. Dzięki uczestnictwu w PPK pracownik nie tylko korzysta z bardzo wygodnej, bezpiecznej i taniej formy inwestowania, ale przede wszystkim otrzymuje dodatkowe środki, z których będzie mógł skorzystać już w momencie przejścia na emeryturę.

Dlaczego w PPK zastosowano automatyczny zapis?

Mechanizm, w którym pracownik jest automatycznie włączany do programu, opiera się na wnioskach zidentyfikowanych na gruncie ekonomii i psychologii. Według Richarda Thalera, laureata ekonomicznej nagrody Nobla z 2017 r., to od pracodawców powinny wychodzić impulsy do oszczędzania, ponieważ pracujący często np. z powodu odwlekania decyzji, nie są w stanie rezygnować z bieżącej konsumpcji i rozpocząć gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Dlaczego w PPK zastosowano automatyczny zapis? Mechanizm automatycznego zapisu do PPK okazał się w wielu krajach bardzo skutecznym sposobem zachęcenia pracowników do oszczędzania z myślą o emeryturze poprzez zakład pracy. Systemy z „automatycznym zapisem” z opcją odstąpienia zostały wdrożone z sukcesem w Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Turcji, a obecnie są wprowadzane w Polsce i Irlandii.

Zostanę zapisany do PPK przez pracodawcę i nikt nie pyta mnie o zgodę. Na czym więc polega dobrowolność tego systemu?

Pracownik w każdej chwili może złożyć deklarację o rezygnacji z PPK, którą pracodawca niezwłocznie przekazuje do instytucji finansowej.

W jakim terminie pracodawca może najpóźniej przelać środki z wynagrodzenia na PPK? Za jaki miesiąc będą one naliczone?

Wpłaty na rachunek uczestnika PPK będą przekazywane przez pracodawcę do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Obliczenie i pobranie wpłat następuje w dniu wypłaty wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, za jaki miesiąc jest wypłacane wynagrodzenie, ponieważ wpłaty do PPK są naliczane od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc.

Czy wpłata pracodawcy do PPK będzie “ozusowana” jako przychód pracownika?

Nie. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym nie stanowią również podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych).

Jestem zatrudniony jednocześnie w kilku spółkach jednej Grupy (np. 3/4 etatu + 1/4 etatu). Czy w takim przypadku moja wpłata może być obniżona do 0,5% (zakładając, że 1/4 etatu jest mniejsza od 120% minimalnego wynagrodzenia)?

Podmiot zatrudniający powinien przyjąć deklarację o obniżenie wpłaty podstawowej w każdej sytuacji. Nie ma znaczenia, czy w miesiącu złożenia deklaracji o obniżenie wpłaty podstawowej uczestnik PPK osiągnie wynagrodzenie nieprzekraczające 120% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym czy wyższe. Jednak jeśli uczestnik PPK w miesiącu złożenia deklaracji o obniżenie wpłaty osiągnie wynagrodzenie wyższe od kwoty limitu, podmiot zatrudniający nie uwzględni obniżki, co oznacza, że w następnym miesiącu naliczy wpłatę finansowaną przez uczestnika PPK w niezmienionej wysokości, tj. 2% jego wynagrodzenia brutto. Jeśli jednak w kolejnym miesiącu uczestnik PPK osiągnie wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty limitu, to podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do naliczenia odpowiednio obniżonej wpłaty w zadeklarowanym procencie (nie mniej niż 0,5%). Powyższe oznacza, że pracodawca przyjmuje deklarację obniżenia wpłaty podstawowej bez względu na osiągany przychód w miesiącu jej złożenia. Jest jednak zobowiązany do weryfikacji wysokości osiąganego przez uczestnika przychodu w danym podmiocie zatrudniającym i odpowiednio obniżenia bądź podwyższenia wpłaty podstawowej w danym miesiącu. Deklaracja obniżenia wpłaty podstawowej obowiązuje do czasu jej odwołania (złożenia deklaracji zmiany wysokości obniżonej wpłaty podstawowej). Warto zaznaczyć, że pracodawca przyjmuje deklarację obniżenia wpłaty podstawowej uczestnika PPK w odniesieniu do wynagrodzenia osiąganego w danym podmiocie zatrudniającym i nie weryfikuje wynagrodzenia osiąganego z innych źródeł. To uczestnik PPK, który składa deklarację, ma obowiązek monitorowana swojego wynagrodzenia uzyskanego w różnych spółkach i sprawdzenia, czy jego łączny przychód osiągany z tytułu zatrudnienia w różnych spółkach nie przekroczył 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

W jaki sposób będą pomnażane moje środki?

W Pracowniczym Planie Kapitałowym jest oferowany Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) z ośmioma subfunduszami zdefiniowanej daty. Każdy subfundusz skierowany jest do pracowników w różnych grupach wiekowych. Wpłaty są wnoszone automatycznie do dedykowanego subfunduszu. W miarę rosnącego wieku uczestników z danej grupy wiekowej udział części akcyjnej w aktywach subfunduszu będzie malał. Tym samym każdy fundusz będzie zmieniał sposób lokowania oszczędności na coraz bezpieczniejszy. W dowolnym momencie, bezpłatnie można zmienić subfundusz i wybrać bezpieczniejszą lub bardziej agresywną strategię.

W jaki sposób będą pomnażane moje środki, jeżeli nie ukończyłem jeszcze 30 lat?

Subfundusz zdefiniowanej daty adresowany do najmłodszych pracowników, którym do osiągnięcia wieku 60 lat pozostało co najmniej 30 lat, będzie inwestował większość aktywów w akcje. W miarę upływu czasu udział akcji w aktywach subfunduszu będzie malał. Gdy pracownik osiągnie 55 lat, większość jego środków będzie lokowana w papiery wartościowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w obligacje skarbowe. W dowolnym momencie, bezpłatnie można zmienić subfundusz i wybrać bezpieczniejszą lub bardziej agresywną strategię.

Mam 25 lat i nie chcę, aby większość moich środków była lokowana w akcje. Czy będę mógł zmienić subfundusz na ten, do którego będą zapisywani pracownicy w wieku przedemerytalnym?

Tak. Najmłodsi pracownicy mogą gromadzić środki w PPK także z myślą o sfinansowaniu np. wkładu własnego przy zakupie mieszkania na kredyt. W takim przypadku horyzont czasowy inwestycji będzie wynosił kilka lat i bardziej zasadny może okazać się wybór subfunduszu zdefiniowanej daty o minimalnym udziale akcji w aktywach.

Jak mogę zmienić strategię oszczędzania?

Program jest maksymalnie elastyczny. W dowolnej chwili można zmienić zdanie i zmodyfikować sposób inwestowania wpłat, wybierając inny subfundusz lub kilka subfunduszy.

 • Przy wyborze kilku subfunduszy, trzeba określić podział wpłat pomiędzy nimi, przy czym do jednego subfunduszu należy wpłacać minimum 10%.
 • Należy pamiętać, że wraz ze zmianą podziału wpłat dotychczas zebrane środki zostaną przeniesione w taki sam sposób do nowego subfunduszu/subfunduszy.
 • Zmiana strategii jest bezpłatna. Wystarczy złożyć odpowiednie zlecenie na platformie Esaliens24.pl.

Czy są ograniczenia ustawowe co do sposobu alokacji środków PPK przez instytucje zarządzające (akcje vs obligacje, spółki polskie vs zagraniczne)?

Tak. Sposób lokowania środków w funduszu zdefiniowanej daty dokładnie opisuje ustawa o PPK, a także statut danego funduszu. Część inwestycji, ale maksymalnie 30%, fundusz będzie mógł lokować w walucie innej niż PLN.

Jakie są gwarancje bezpieczeństwa inwestowanych środków?

Nadzór nad funkcjonowaniem PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawuje organ nadzoru - Komisja Nadzoru Finansowego. Nadzór sprawowany jest w ramach zgodności z prawem oraz interesem uczestników PPK.

Jaką mogę mieć pewność, że zgromadzone środki będą prywatne, a nie zostaną przekierowane na rzecz państwa, ponieważ zmieni się ustawa lub cały system emerytalny? Jaką mam gwarancję, że za 20 lat pieniądze nadal będą na moim koncie?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o PPK, środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK. Ponadto uczestnik PPK może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych na jego rachunku/rachunkach PPK.

Co się stanie, jeśli dostawca PPK przez nas wybrany przestanie istnieć? Jak zabezpieczone będą wpłacone do tej pory środki?

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie:

 • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
 • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne;
 • Zakład Ubezpieczeń.
Zarządzane przez TFI fundusze inwestycyjne posiadają odrębną osobowość prawną. Oznacza to, że fundusz inwestycyjny posiada własny majątek i w przypadku bankructwa TFI, majątek funduszu inwestycyjnego nie może stać się składnikiem masy upadłościowej podmiotu zarządzającego, a jego aktywa pozostają własnością uczestników tego funduszu. Zgodnie z ustawą o PPK, w sytuacji bankructwa TFI, zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty przejmuje wyznaczona instytucja finansowa. W przypadku prowadzenia PPK przez zakłady ubezpieczeń, fundusze przyjmą formę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). UFK nie są odrębnymi od zakładów ubezpieczeń podmiotami, a jedynie wydzielonymi (organizacyjnie, rachunkowo) częściami tych zakładów, dlatego ustawa PPK zabezpiecza aktywa zgromadzone w UFK, określając, iż w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do środków UFK będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Dodatkowo, w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego wskaże zakład ubezpieczeń, który ma przejąć zarządzanie UFK. Do przejęcia zarządzania zostanie wskazany ten zakład ubezpieczeń, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przejęcia zarządzania osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzania funduszami zdefiniowanej daty.

Co może się stać z zebranym kapitałem w przypadku pogorszenia sytuacji na rynkach kapitałowych?

Wyniki subfunduszy w ramach PPK będą związane z sytuacją na rynkach kapitałowych, jednakże PPK posiada wiele mechanizmów zabezpieczających interesy uczestników. Są nimi:

 • Polityka inwestycyjna dostosowana do wieku uczestnika,
 • Zapisy w ustawie wskazujące maksymalne poziomy inwestycji w dane instrumenty finansowe,
 • Organ nadzorujący działalność instytucji zarządzających środkami gromadzonymi na rachunkach
 • uczestników – KNF (Komisja Nadzoru Finansowego),
 • Uzależnienie części wynagrodzenia instytucji finansowych od osiąganych wyników. Aby pobrać takie wynagrodzenie, konieczne jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu, wyższej od benchmarku (wzoru odniesienia),
 • Zakładany długoletni horyzont czasowy oszczędzania korygujący czasowe wahania, łącznie ze spadkami na rynkach kapitałowych.

Co się stanie, jeśli dostawca PPK przez nas wybrany przestanie istnieć? Jak zabezpieczone będą wpłacone do tej pory środki?

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie:

 • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
 • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne;
 • Zakład Ubezpieczeń.
Zarządzane przez TFI fundusze inwestycyjne posiadają odrębną osobowość prawną. Oznacza to, że fundusz inwestycyjny posiada własny majątek i w przypadku bankructwa TFI, majątek funduszu inwestycyjnego nie może stać się składnikiem masy upadłościowej podmiotu zarządzającego, a jego aktywa pozostają własnością uczestników tego funduszu. Zgodnie z ustawą o PPK, w sytuacji bankructwa TFI, zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty przejmuje wyznaczona instytucja finansowa. W przypadku prowadzenia PPK przez zakłady ubezpieczeń, fundusze przyjmą formę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). UFK nie są odrębnymi od zakładów ubezpieczeń podmiotami, a jedynie wydzielonymi (organizacyjnie, rachunkowo) częściami tych zakładów, dlatego ustawa PPK zabezpiecza aktywa zgromadzone w UFK, określając, iż w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do środków UFK będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Dodatkowo, w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego wskaże zakład ubezpieczeń, który ma przejąć zarządzanie UFK. Do przejęcia zarządzania zostanie wskazany ten zakład ubezpieczeń, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przejęcia zarządzania osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzania funduszami zdefiniowanej daty.

Jaka jest zależność między OFE i PPK?

 • OFE i PPK są odrębnymi projektami i nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. OFE to element II filaru systemu emerytalnego, który miał charakter obowiązkowy do 2014 r.
 • PPK funkcjonuje w ramach dodatkowych, nieobowiązkowych oszczędności, które mogą pomóc osobom oszczędzającym w podwyższeniu standardu życia na emeryturze poprzez zapewnienie dodatkowych, prywatnych środków utrzymania. Osoba oszczędzająca podejmuje decyzję o oszczędzaniu w PPK. Umownie PPK zaliczamy do III filaru systemu emerytalnego, w którym funkcjonują formy oszczędzania, takie jak indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz formy oszczędzania organizowane przez pracodawcę przy współudziale pracowników - Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).
 • Jest jeszcze jedna ważna różnica między PPK i OFE, a mianowicie fakt, że wpłaty do PPK i OFE pochodzą z różnych źródeł. Środki w otwartych funduszach emerytalnych zawsze pochodziły ze środków publicznych. Składki emerytalne do pewnego momentu w całości były przekazywane do skarbu państwa, a od czasu wprowadzenia reformy w 1999 roku, część z nich zaczęła być kumulowana w OFE. Mówiąc obrazowo, jeden strumień podzielił się na dwie części – jedną wpływającą nadal do ZUS i drugą - do OFE.
 • W przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych mówimy tylko i wyłącznie o prywatnych środkach: pracowników, którzy zaczną oszczędzać „z własnej kieszeni”, bądź pracodawców, którzy dopłacą pracownikom dodatkową formę wynagrodzenia w postaci wpłaty na PPK.

Inwestuję w fundusze inwestycyjne przez Internet i dzięki temu nie płacę żadnych opłat. Czy w PPK też tak będzie?

Inwestując w fundusze poprzez Internet, unika się płacenia tzw. opłaty manipulacyjnej naliczanej od kwoty wpłaty. Jednak uczestnik ponosi inne opłaty, które są uwzględnione w wycenie jednostek uczestnictwa funduszu i naliczane w sposób ciągły. W przypadku PPK również unika się płacenia opłaty manipulacyjnej, natomiast opłaty pokrywane z aktywów funduszu będą dużo niższe w porównaniu do sytuacji indywidualnego inwestowania w fundusze, także przez Internet.

Jakie są koszty zarządzania rachunkiem PPK?

Zgodnie z ustawą o PPK instytucja zarządzająca PPK może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Wartość aktywów netto funduszu ustala się, pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania, np. ponoszone koszty. Ponadto instytucja finansowa będzie uprawniona do pobrania wynagrodzenia za osiągnięty wynik maksymalnie 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku pod warunkiem:

 • zrealizowania dodatniej stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną,
 • a także osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.
 • Wynagrodzenie za zarządzanie i wynagrodzenie za osiągnięty wynik są obliczane na każdy dzień wyceny i płatne na rzecz instytucji zarządzającej PPK do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Co się stanie z moimi pieniędzmi w PPK, jeżeli zmienię pracę?

W zależności od decyzji pracownika środki mogą pozostać w instytucji finansowej zarządzającej PPK u poprzedniego pracodawcy lub mogą być przelane - w formie wypłaty transferowej - na rachunek pracownika w nowym PPK.

Co dzieje się z pieniędzmi, jeśli zmienię pracodawcę z takiego, który oferuje PPK na pracodawcę, który prowadzi PPE (Pracowniczy Program Emerytalny)? Czy pracownik traci dopłaty od państwa w związku z tym że odchodzi z PPK?

Nie, dopłaty od państwa pozostają w PPK, a środki nadal mogą być zarządzane w PPK u poprzedniego pracodawcy. Uczestnik PPK „traci” część dopłat, tylko jeśli złoży wniosek o zwrot środków z rachunku.

Co się dzieje ze środkami, jeśli zwolnię się z pracy? Czy pracodawca musi utrzymywać moje konto PPK?

Jeśli uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK albo ustało zatrudnienie w podmiocie zatrudniającym, który w imieniu pracownika i na jego rzecz zawarł umowę o prowadzenie PPK, środki pozostają na rachunku uczestnika PPK do czasu wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Wyłącznie uczestnik PPK może dysponować środkami zgromadzonymi na swoim rachunku PPK oraz podejmować decyzje w zakresie podpisanej w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK.

Kiedy można wycofać środki?

Uczestnik PPK może dokonać zwrotu środków w dowolnym momencie.

Mam 35 lat. Kiedy będę mógł skorzystać z pieniędzy gromadzonych w PPK?

W każdej chwili. Jednak najkorzystniej jest wstrzymać się z decyzją o wycofaniu środków do momentu ukończenia 60. roku życia i większość środków - co najmniej 75 procent - wypłacać w miesięcznych ratach przez co najmniej 10 lat. W takich okolicznościach uczestnik PPK nie tylko zachowa pełnię ulg podatkowych, ale również otrzyma największą kwotę dopłat od pracodawcy i od państwa.

W jaki sposób mogę wypłacić środki po przejściu na emeryturę?

Można wypłacić całość środków jednorazowo po ukończeniu 60. roku życia. Trzeba jednak pamiętać, że aby zachować ulgę w tzw. „podatku Belki” - i nie zapłacić 19 procent podatku od zysków z inwestowania, wypłaty można dokonać na dwa sposoby:

 • 25 procent środków wypłacić jednorazowo, a pozostałe 75 procent środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (czyli przez min. 10 lat),
 • 100 procent środków wypłacić w co najmniej 120 miesięcznych ratach (czyli przez min. 10 lat).
Jeżeli pracownik zdecyduje się na inne sposoby wypłaty niż przedstawione powyżej, to zapłaci od części tzw. „podatek Belki”:
 • wypłata 100 procent środków jednorazowo - od 75 procent wypłacanej kwoty zostanie pobrany „podatek Belki”,
 • wypłata 25 procent środków jednorazowo, a pozostałe 75 procent środków w mniej niż 120 miesięcznych ratach - od 75 procent wypłacanych w ratach środków będzie pobierany „podatek Belki”,
 • wypłata 100 procent środków w mniej niż 120 miesięcznych ratach – od 75 procent

Co się stanie z PPK małżonków, gdyby doszło do rozwodu?

W takim przypadku małżonkowie podzielą się swoimi środkami: połowa środków męża zgromadzonych na jego rachunku w PPK zostanie przekazana w formie wypłaty transferowej na rachunek byłej małżonki. Analogiczna operacja zostanie przeprowadzona w odwrotnym kierunku.

Czy można wypłacić środki wcześniej niż po ukończeniu 60 lat i zachować wszystkie ulgi podatkowe, a także dopłaty od państwa?

Tak, jest to możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze w sytuacji, gdy pracownik wycofuje środki na sfinansowanie wkładu własnego wymaganego przy zakupie mieszkania lub domu na kredyt. Dotyczy to pracowników, którzy nie ukończyli 45 lat, ponieważ będą oni zobowiązani do zwrotu całości środków w okresie nie dłuższym niż 15 lat od daty wycofania pieniędzy. Ponadto będzie można wypłacić do 25% zgromadzonych środków w sytuacji poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Czy spadkobierca będzie mógł od razu wypłacić odziedziczone środki? Jeżeli tak, to jakie zapłaci podatki?

Spadkobierca będzie mógł podjąć następujące decyzje odnośnie do odziedziczonych środków po uczestniku PPK:

 • zlecić ich transfer na własny rachunek prowadzony w ramach PPK, PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego lub IKE (Indywidualnego Konta Emerytalnego),
 • wycofać środki w formie pieniężnej. W drugim przypadku spadkobierca zachowuje wszystkie przywileje podatkowe: ulgę w podatku od spadków i darowizn, ulgę w podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatek Belki”), a także prawo do środków pochodzących z dotacji państwa.

Moi rodzice już nie żyją, jestem jedynakiem i nie założyłem rodziny. Czy mogę wskazać organizację charytatywną jako uprawnioną do środków w przypadku mojej śmierci?

Wyłącznie osoba fizyczna może być wskazana funduszowi jako uprawniona do środków po śmierci uczestnika PPK. Natomiast fundację można uwzględnić jako spadkobiercę w testamencie.

Jak mogę zrezygnować z PPK?

Pracodawca przekazuje do instytucji finansowej informację o rezygnacji uczestnika PPK z dokonywania wpłat do PPK. Jednakże co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje ponownych wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

Żyję w związku partnerskim. Czy jest możliwe, aby mój partner odziedziczył całość środków?

Tak. W takim przypadku należy złożyć pisemną deklarację, wskazując partnera jako jedyną osobę uprawnioną do środków w przypadku śmierci uczestnika PPK.

Czy mogę wznowić wpłaty do PPK?

Osoba, która złożyła deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, może w każdym momencie złożyć u pracodawcy w formie pisemnej wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Złożenie takiego wniosku skutkuje tym, że Pracodawca wznawia wpłaty począwszy od następnego miesiąca.

do góry