Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna ESG: environmental, social and corporate governance

ESG: environmental, social and corporate governance

Równowaga jest ważna nie tylko w życiu prywatnym człowieka, ale dotyczy także spraw zawodowych. Dlatego firmy coraz częściej wdrażają w życie pojęcie ESG: environmental, social and corporate governance, co oznacza środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. ESG to koncepcja, która obecnie staje się częścią modelu biznesowego instytucji finansowych, w szczególności w kontekście zarządzania ryzykiem oraz ładu korporacyjnego. 

Nasze TFI także stopniowo przechodzi transformację w firmę identyfikującą się z ESG, gdzie dbałość o środowisko naturalne traktowana jest jako część kultury korporacyjnej. Obecnie nie sposób pominąć czynników środowiskowych przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, takich jak kwestia zużycia energii, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń czy testowania produktów na zwierzętach, co prowadzi do większej liczby długoterminowych inwestycji w zrównoważoną działalność gospodarczą i związane z nią projekty.
Zgodność z wytycznymi ESG w kwestii zarządzania funduszami inwestycyjnymi polega głównie na ocenie dokonywanych inwestycji pod kątem występowania na „czarnej liście zakazanych” branż, wyłączeniu niektórych aktywów, przedsiębiorstw czy produktów. Wiąże się to także z korzystaniem z zewnętrznych firm w obrębie ratingu, analiz i standardów ładu korporacyjnego oraz niekiedy wymaga zastosowania zaawansowanych modeli analitycznych.

Strategie biznesowe związane z ESG dla instytucji finansowych podlegają również określonym regulacjom.

ISTNIEJĄ TRZY KLUCZOWE REGULACJE WPROWADZAJĄCE WYMOGI DZIAŁANIA W ZAKRESIE ESG:

        TAKSONOMIA 

Rozporządzenie UE w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
         
      SFDR

Rozporządzenie (UE) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
         
      NFRD

Dyrektywa w sprawie raportowania niefinansowego
         

Rozpoczęcie integracji elementów ESG z podstawowymi procesami dotyczącymi zarządzania funduszami inwestycyjnymi wymaga wielu zmian, czasu i nakładu pracy. ESALIENS stara się uwzględniać oczekiwania klientów, którzy zwracają uwagę na kwestie środowiskowe oraz społeczne i poszukują „zielonej oferty” w inwestycjach. Należy jednak pamiętać, że zrównoważone inwestowanie to kategoria obejmująca ESG, w której czynniki ESG nakładają się na dążenie do osiągnięcia najlepszych wyników finansowych, ale także inwestowanie społecznie odpowiedzialne, w którym inwestycje są wybierane lub dyskwalifikowane na podstawie względów etycznych. I mimo, że odpowiedzialne inwestowanie zyskuje na popularności, to najważniejsze są oczekiwania klientów związane z celami inwestycyjnymi produktów, którym powierzyli swoje oszczędności, tak, by podejmowane decyzje nie prowadziły do potencjalnego spadku wartości powierzonego w zarządzanie kapitału.

ESG W ESALIENS:

esg social responsibility environmental governence

Cechy środowiskowe lub społeczne Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund (dalej „subfundusz bazowy”) (art. 8)

Środowiskowe i społeczne cechy subfunduszu bazowego obejmują kwestie związane z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju, które mogą obejmować: łańcuch dostaw, ochronę danych, politykę dotyczącą zanieczyszczeń/odpadów niebezpiecznych, zużycie wody i politykę dotyczącą zmian klimatu.

Subfundusz bazowy musi również uwzględniać takie cechy związane z ładem korporacyjnym/zarządzaniem, jak: struktura właścicielska, prawa akcjonariuszy, struktura zarządu, polityka wynagrodzeń i standardy rachunkowości.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz bazowy stara się osiągnąć cel poprzez inwestowanie głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek, których siedziba znajduje się lub które czerpią przeważającą część swoich przychodów z państw należących do rynków wschodzących. Wybierając inwestycje do portfela, zarządzający funduszem docelowym stara się inwestować w firmy, które mogą generować wartość ekonomiczną przekraczającą istniejące oczekiwania rynku. 

Zarządzający subfunduszem bazowym stosuje proces oceny ESG (opisany w akapicie „Metodologia”) do 100% składników portfela. Subfundusz bazowy utrzymuje rating ESG portfela wyższy niż właściwy dla całego spektrum inwestycyjnego subfunduszu bazowego.

W przypadku, gdy Zarządzający subfunduszem bazowym zidentyfikuje obszary, które nie spełniają oczekiwań w zakresie najlepszych praktyk w istotnych kwestiach środowiskowych lub społecznych, Zarządzający subfunduszem bazowym nawiąże współpracę ze spółkami w celu zachęcenia do poprawy sytuacji. Dokładając wszelkich starań, Zarządzający subfunduszem bazowym przystępuje do formalnego przeglądu domniemanych naruszeń zasad UN Global Compact, międzynarodowych norm dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, standardów ochrony środowiska i ustaw antykorupcyjnych. Przy podejmowaniu decyzji o odpowiednich działaniach bierze się pod uwagę istotność naruszenia, jego wydźwięk, częstotliwość i rodzaj.

Metodologia

Zarządzający subfunduszem bazowym stosuje autorski proces oceny czynników/cech ESG. Oceniane są one zarówno ilościowo, jak i jakościowo, poprzez własny system oceny ESG oraz bezpośredni proces badań i zaangażowania. Autorska ocena ESG odzwierciedla analizę perspektywiczną, w której spółkom przypisuje się ocenę ryzyka w zakresie zarządzania i zrównoważonego rozwoju od 1 (niskie ryzyko) do 5 (wysokie ryzyko) po uwzględnieniu czynników zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego. Firmy, które mają ocenę w zakresie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju lub zarządzania wynoszącą 4 lub wyższą, nie zostaną uwzględnione w portfelu subfunduszu bazowego.

Subfundusz bazowy nie będzie inwestował w spółki, które generują więcej niż 5% przychodów z produkcji tytoniu lub te, które osiągają ponad 5% przychodów z energetyki węglowej lub wydobycia węgla energetycznego lub produkcji broni. Subfundusz bazowy nie będzie inwestował w spółki zajmujące się produkcją, sprzedażą lub dystrybucją dedykowanych i kluczowych komponentów min przeciwpiechotnych oraz amunicji kasetowej. Subfundusz bazowy nie będzie inwestował w spółki, które zostały ocenione jako nie dotrzymujące zobowiązań w ramach UN Global Compact.

Źródła danych i ich przetwarzanie (wskaźniki zrównoważonego rozwoju)

Stosowane jest połączenie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych:
  • punktacja wewnętrzna - ocena ryzyka zarządzania i ocena ryzyka zrównoważonego rozwoju
  • działania związane z zaangażowaniem i monitorowaniem - tematy i zaangażowanie związane z kwestiami środowiskowymi, społecznymi lub związanymi z zarządzaniem (ładem korporacyjnym)
  • zewnętrzne wskaźniki danych (np. MSCI) - ślad węglowy i ocena ESG
  • inne miary obejmujące intensywność emisji dwutlenku węgla, Carbon VaR (miara wpływu rosnących kosztów emisji na rentowność firm), dostosowanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ustalonych przez ONZ i narażenia na współczesne niewolnictwo.

Referencyjny punkt odniesienia wyznaczony dla zrównoważonego rozwoju

Żaden indeks nie został wyznaczony jako referencyjny punkt odniesienia dla zrównoważonego rozwoju.

Źródło danych: dokumenty subfunduszu bazowego.

Więcej o Esaliens Akcji Rynków Wschodzących: https://www.esaliens.pl/pl/inwestycje/fundusze-akcyjne/esaliens-akcji-rynkow-wschodzacych 

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących powstał w wyniku przekształcenia subfunduszu Esaliens Akcji Azjatyckich w dniu 01.04.2022, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 01.01.2022: https://www.esaliens.pl/~/media/files/announcementdocs/2022/2022-01-ogloszenie-statut-esaliens-parasol-zagraniczny-sfio.ashx


do góry