Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Przetwarzanie danych osobowych w Esaliens

Przetwarzanie danych osobowych w Esaliens

KLAUZULA INFORMACYJNA
ADMINISTRATORA DANYCH
UCZESTNIKÓW OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ESALIENS
LUB OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH NABYĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA TYCH FUNDUSZY
SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO


W ESALIENS troszczymy się o Twoją prywatność. Dlatego prosimy Cię o przeczytanie poniższych informacji, które przygotowaliśmy, byś wiedział jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 1. Administratorem („Administrator”) Twoich danych osobowych jest fundusz inwestycyjny („Fundusz”), którym zarządza i w imieniu którego działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Ci na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.

 3.  Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:
  1) wykonywania zawartej z Tobą umowy o uczestnictwo w Funduszu lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  2) wypełniania obowiązków prawnych Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
  3) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które Administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in:
  1) agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników Funduszu,
  2) podmiot, za którego pośrednictwem nabywasz jednostki uczestnictwa Funduszu (jeśli korzystasz z usług pośrednika),
  3) depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszu,
  4) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszu lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegłym rewidentom,

 5. Twoje dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania Umowy o uczestnictwo w Funduszu, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

 6. Jeśli nie chcesz byśmy kontaktowali się z Tobą na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy wysyłać Ci żadnych informacji na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

 7. Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w pozostałych celach wymienionych w ust. 3 pkt 3, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.

 8. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.

 9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach, a ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia tej umowy.

do góry