Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna informacje dla akcjonariuszy

informacje dla akcjonariuszy

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, tel. (+48 22) 337 66 00, fax 337 66 99 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora), adres poczty elektronicznej: info@Esaliens.pl, adres internetowy: www.Esaliens.pl. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500 złotych.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilskiej 65, wpisany przez Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 13.500.000 zł. Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 26 listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/.


W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram działań:

Do dnia 30 września 2020 r.:

• Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy,
• Zarząd spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
• Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce - wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki.

Od dnia 30 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. :
• Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
• Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane - papierowe dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

OŚWIADCZENIA

Oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Esaliens TFI S.A.

Życiorysy kandydatów

OGŁOSZENIA

2020-09-29 Pobierz PDF80,65 KB
2020-10-28 Pobierz PDF80,75 KB
2020-11-23 Pobierz PDF80,51 KB
2020-12-22 Pobierz PDF80,76 KB
2021-01-21 Pobierz PDF80,84 KB

do góry