Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Nota prawna

Nota prawna

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.
Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ESALIENS TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.
ESALIENS TFI SA na podstawie otrzymanego zezwolenia jest uprawnione do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy ESALIENS. Przystąpienie do funduszy ESALIENS następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części.  Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ESALIENS TFI S.A. nie stanowią depozytu bankowego i nie są objęte jakimikolwiek gwarancjami rządowymi, agencji rządowych lub innymi rodzajami gwarantującymi określoną stopę zwrotu.
Inwestowanie w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego związane jest z wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.
Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu / funduszu oraz prospekt informacyjny funduszu w całości, a w odniesieniu do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych również informacje dla klienta w formie jednolitego dokumentu, oraz skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem w fundusz. Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje (KID) zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Podstawowe informacje na temat ESALIENS TFI S.A.
ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, tel. (+48 22) 337 66 00, fax 337 66 99 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora), adres poczty elektronicznej: info@Esaliens.pl, adres internetowy: www.Esaliens.pl. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500 złotych.
Wszystkie zamieszczone opinie i informacje dotyczące poszczególnych funduszy zostały sporządzone na określony dzień i mogą ulec zmianie. ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
Wyniki inwestycyjne
Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.
Wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest nominowana w złotych. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż fundusze, w zależności od zapisów statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość jednostki albo certyfikatu oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez fundusz.
Informacje zawarte na stronie
Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, chyba że z charakteru zamieszczonego dokumentu jednoznacznie wynika, iż stanowi on ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dystrybucja prospektów zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.
Jakiekolwiek informacje wykraczające poza podane w prospekcie lub aktualizacjach prospektu, przekazane przez nieupoważniony podmiot powinny być pominięte i nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do podawania informacji wykraczających poza informacje zawarte w prospekcie. Oświadczenia zamieszczone zostały w prospektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być przedmiotem zmiany, jeżeli taka konieczność zaistnieje w związku ze zmianą właściwych przepisów.
Ważne informacje dla obywateli USA i podmiotów tam zarejestrowanych (US persons)
Zarówno jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszy nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 (wraz z późn. zmianami) lub jakimikolwiek właściwymi stanowymi prawami. Jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszy nie mogą być zatem oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani też oferowane i sprzedawane "osobom amerykańskim" (US persons zgodnie z definicją Regulacji S z US Securities Act 1933) lub na ich rachunek lub rzecz. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek albo certyfikatów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bądź "osobom amerykańskim" może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wareckiej 11A, 00-034 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 1 288 500 złotych.

Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające inne niż w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę i podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się ze swoim zawodowym doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami dostępnymi na stronie www.esaliens.pl.

Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora)

do góry