Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Co warto wiedzieć o dopłatach do rachunku uczestnika PPK?

Co warto wiedzieć o dopłatach do rachunku uczestnika PPK?

młodzi ludzie z kartą kredytową

16.07.2018

Projekt przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)1 przewiduje aż 3 źródła finansowania składek na rzecz pracownika:
  • wpłaty pochodzące ze środków samego uczestnika PPK,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • dopłaty ze środków Funduszu Pracy.

Pracownicy będą podwójnie motywowani do uczestniczenia w PPK: składką finansowaną przez pracodawcę w wysokości nie niższej niż równowartość 1,5% wynagrodzenia brutto, a także coroczną dopłatą ze środków z Funduszu Pracy.

Jak wysoka będzie dopłata z Funduszu Pracy?

Ustawodawca uznał, że dofinansowanie powinno być wnoszone w takiej samej kwocie dla wszystkich pracowników uczestniczących w PPK. Będzie to coroczna wpłata na rachunek uczestnika w wysokości 240 zł.
Dzięki temu pracownicy o najniższych zarobkach otrzymają relatywnie najwyższe dofinansowanie ze środków państwowych w stosunku do swoich zarobków.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać dopłatę roczną?

Warunkiem otrzymania dopłaty jest zasilenie swojego rachunku PPK w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma składek podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia. Składka podstawowa stanowi 3,5% wynagrodzenia brutto (1,5% składka pracodawcy i 2% składka pracownika). Przykładowo w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 100 zł, dlatego prawo do dopłaty uzyskiwałby każdy pracownik, na którego rachunek wpłynęłaby kwota 441 zł (6 x 2 100 zł x 3,5%).
Projekt ustawy PPK czyni wyjątek dla pracowników, których miesięczny dochód nie przekracza 2 100 złotych. Te osoby będą miały niższe limity wpłat do PPK, a tym samym powyższy warunek nie będzie ich dotyczył. Prawo takiej osoby do dopłaty będzie weryfikowane, na podstawie informacji otrzymanych z ZUS, przez Polski Fundusz Rozwoju, który ma m.in. prowadzić ewidencję wszystkich uczestników PPK.

W jakim terminie będzie wnoszona dopłata?

240 zł będzie wpływało na rachunek pracownika najpóźniej do 31 marca następnego roku. Informacje o uprawnieniu danego pracownika do dopłaty Polski Fundusz Rozwoju będzie przekazywał płatnikowi wpłaty - Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Może się zdarzyć, że pracownik będzie zatrudniony u kilku pracodawców i tym samym będzie uczestniczył w kilku PPK. W takim przypadku dopłata z Funduszu Pracy będzie wnoszona na rachunek w PPK z najwyższą sumą wpłaconych składek.

Składka na powitanie

Oprócz corocznej przewidziana jest jednorazowa wpłata ze środków Funduszu Pracy w formie tzw. składki powitalnej. Będzie ona wpłacona na rachunek każdego uczestnika PPK, który przystąpi do Planu do końca 2020 roku. Zgodnie z projektem ustawy o PPK, składka powitalna ma wynosić 250 zł.

Czy dopłata może zostać cofnięta?

Tak. Dopłata ze środków państwowych ma stanowić zachętę nie tylko do uczestniczenia w PPK, ale również do tego, aby z wypłatą oszczędności wstrzymać się do osiągnięcia 60 lat. Dlatego w przypadku wcześniejszego wycofania środków z PPK, tak zwanego zwrotu środków, pracownik będzie zobowiązany do oddania kwoty odpowiadającej sumie składki powitalnej i dopłat rocznych. Jeżeli w okresie inwestowania dopłat zostanie osiągnięty zysk, to ma być on wypłacany pracownikowi na jego rachunek bankowy po potrąceniu należnego 19% podatku Belki. Gdyby natomiast uczestnik PPK poniósł stratę, to różnica między bieżącą wartością składki powitalnej i dopłat rocznych a sumą dopłat będzie potrącona ze składek pracownika.

Wyjątkowy status podatkowy dopłat

Dopłaty ze środków z Funduszu Pracy pod względem podatkowym będą traktowane wyjątkowo. Musimy wiedzieć, że pracownik będzie odprowadzał swoją składkę z wynagrodzenia netto, czyli po opodatkowaniu. Również składka opłacana przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek z bieżącego wynagrodzenia netto. Inaczej będą traktowane dopłaty ze środków państwowych. Nie będą one stanowiły dla osoby zatrudnionej przychodu w momencie ich wnoszenia na rachunek PPK. Jeżeli pracownik wstrzyma się z wypłatą tych dopłat (i składek) do 60. roku życia i po osiągnięciu tego wieku będzie je wypłacał:
  • w ratach przez co najmniej 10 lat
  • albo 75 proc. w ratach a 25 proc. jednorazowo,
to nie zapłaci również podatku Belki ani podatku dochodowego. Tym samym środki pochodzące z dopłat będą całkowicie zwolnione z opodatkowania.

1http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12308305/12491764/12491765/dokument343036.pdf


do góry