Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog Co warto wiedzieć o dopłatach do rachunku uczestnika PPK?

Co warto wiedzieć o dopłatach do rachunku uczestnika PPK?

młodzi ludzie z kartą kredytową

26.03.2019 - aktualizacja

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)1 przewiduje aż 3 źródła finansowania wpłat na rzecz pracownika:
  • wpłaty pochodzące ze środków samego uczestnika PPK,
  • wpłaty finansowane przez pracodawcę
  • dopłaty ze środków Funduszu Pracy.

Pracownicy będą podwójnie motywowani do uczestniczenia w PPK: wpłatą finansowaną przez pracodawcę w wysokości nie niższej niż równowartość 1,5% wynagrodzenia brutto, a także coroczną dopłatą ze środków z Funduszu Pracy.

Jak wysoka będzie dopłata z Funduszu Pracy?

Ustawodawca uznał, że dofinansowanie powinno być wnoszone w takiej samej kwocie dla wszystkich pracowników uczestniczących w PPK. Na początek pracownik otrzyma 250 zł w postaci tzw. wpłaty powitalnej, a następnie co 12 miesięcy będzie otrzymywał dopłatę roczną w wysokości 240 zł.
Dzięki temu pracownicy o najniższych zarobkach otrzymają relatywnie najwyższe dofinansowanie ze środków państwowych w stosunku do swoich zarobków.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać dopłatę roczną?

Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest zasilenie rachunku PPK w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma wpłat podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Wpłaty podstawowe stanowią 3,5% wynagrodzenia brutto (1,5% wpłaty pracodawcy i 2% wpłaty pracownika). Przykładowo w 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250 zł, dlatego prawo do dopłaty uzyskiwałby każdy pracownik, na którego rachunek wpłynęłaby kwota 472,50 zł (6 x 2 250 zł x 3,5%).
Ustawa o PPK czyni wyjątek dla pracowników, których miesięczny dochód nie będzie wyższy niż 120% minimalnego wynagrodzenia. Prawo do dopłaty rocznej uzyskają po wniesieniu sumy wpłat w danym roku nie niższej niż 25% kwoty odpowiadającej 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym, czyli aż 4 razy niższej w porównaniu do innych pracowników.

W jakim terminie będzie wnoszona dopłata?

240 zł dopłaty rocznej będzie przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rachunek pracownika do 31 marca następnego roku i ewidencjonowane na jego rachunku do 15 kwietnia. Może się zdarzyć, że pracownik będzie uczestniczył w kilku PPK, na przykład wówczas, gdy przy zmianie pracodawcy nie wyrazi zgody na zamknięcie poprzedniego PPK w wyniku przeniesienia środków do nowego Planu. W takim przypadku dopłata roczna zostanie wniesiona na rachunek pracownika otwarty na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej najpóźniej, czyli do PPK prowadzonego przez aktualnego pracodawcę. Może się zdarzyć, że uczestniczenie w kilku PPK będzie wynikało z zatrudnienia danej osoby przez więcej niż jednego pracodawcę w tym samym terminie: wówczas dopłata roczna zostanie wniesiona na rachunek z wyższą sumą wpłat.

Wpłata na powitanie

Oprócz dopłat rocznych przewidziana jest jednorazowa wpłata ze środków Funduszu Pracy w formie tzw. wpłaty powitalnej. Będzie ona wniesiona na rachunek każdego uczestnika PPK, który spełni warunek uczestnictwa w PPK przez okres trzech pełnych miesięcy i na którego rachunek wpłynęły w tym okresie wpłaty podstawowe finansowane ze środków pracownika. Wpłata powitalna wynosi 250 zł.

Czy dopłata może zostać cofnięta?

Tak. Dopłata ze środków państwowych ma stanowić zachętę nie tylko do uczestniczenia w PPK, ale również do tego, aby z decyzją o wycofaniu środków wstrzymać się do osiągnięcia 60 lat. Dlatego w przypadku wcześniejszego wycofania środków z PPK, tak zwanego zwrotu, pracownik będzie zobowiązany do oddania kwoty odpowiadającej sumie wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Jeżeli w okresie inwestowania dopłat zostanie osiągnięty zysk, to ma być on wypłacany pracownikowi na jego rachunek bankowy po potrąceniu należnego 19% podatku Belki. Gdyby natomiast uczestnik PPK poniósł stratę, to różnica między bieżącą wartością wpłaty powitalnej i dopłat rocznych a sumą dopłat, będzie potrącona ze środków pracownika.

Wyjątkowy status podatkowy dopłat

Dopłaty ze środków Funduszu Pracy pod względem podatkowym będą traktowane wyjątkowo. Musimy wiedzieć, że pracownik będzie odprowadzał swoje wpłaty z wynagrodzenia netto, czyli po opodatkowaniu. Również wpłaty finansowane przez pracodawcę będą stanowiły dla pracownika przychód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek z bieżącego wynagrodzenia netto. Inaczej będą traktowane dopłaty ze środków państwa. Nie będą one stanowiły dla osoby zatrudnionej przychodu w momencie ich wnoszenia na rachunek PPK. Jeżeli pracownik wstrzyma się z wypłatą tych dopłat do 60. roku życia i po osiągnięciu tego wieku będzie je wypłacał:
  • w ratach przez co najmniej 10 lat
  • albo 75 proc. w ratach a 25 proc. jednorazowo,
to nie zapłaci również podatku Belki ani podatku dochodowego. Tym samym środki pochodzące z dopłat będą całkowicie zwolnione z opodatkowania.

1http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2811_u/$file/2811_u.pdf


link  

do góry