Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog PPE a PPK. Porównanie sposobów wypłacania zgromadzonych środków na emeryturze.

PPE a PPK. Porównanie sposobów wypłacania zgromadzonych środków na emeryturze.


kobieta płaci online

26.03.2018 r.

W jaki sposób będę mógł wypłacać moje środki z PPE? - to jedno z najczęstszych pytań, jakie pada z ust pracowników przed podpisaniem deklaracji przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Podobne pytanie będą zapewne zadawali pracownicy uczestniczący w P
racowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Wypłaty z PPE

Pracownik uzyskuje uprawnienia do wypłaty środków w momencie ukończenia 60 lat lub nawet pięć lat wcześniej - w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalno-rentowych.

Przepisy ustawy o PPE pozostawiają bardzo dużą swobodę w ustalaniu możliwych sposobów wypłaty środków. Mówią o tym, że uczestnik PPE może wypłacić środki jednorazowo lub w ratach. Sposób realizacji wypłat ratalnych zależy od ustaleń między pracodawcą a podmiotem zarządzającym. Mogą one dotyczyć częstotliwości wypłat. Najczęściej pracownicy mają możliwość deklarowania wypłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych.

Również od umowy z wybranym podmiotem zarządzającym zależy, w jaki sposób będą określane wypłaty w ratach. Jeżeli spółką zarządzającą jest fundusz inwestycyjny i umowa tak przewiduje, to pracownik może ustalić raty w określonej kwocie lub określonej liczbie jednostek uczestnictwa. W tym drugim przypadku wysokość rat zazwyczaj będzie różna z powodu różnic w wycenach jednostki uczestnictwa przy realizowaniu każdej raty.

Wypłaty ratalne polegają na systematycznym odkupywaniu jednostek uczestnictwa z rachunku pracownika. W efekcie, po rozpoczęciu wypłat rat, środki pozostające na tym rachunku są cały czas inwestowane. Nawiasem mówiąc, nawet po wybraniu części rat, w razie śmierci uczestnika pozostała część środków zgromadzonych na PPE jest dziedziczona.

Co więcej, jeżeli pracownik zdecyduje się na określoną formę wypłat ratalnych, to w każdej chwili może zmienić swoją dyspozycję i zażądać jednorazowej wypłaty całości pozostających na jego rachunku środków. To bardzo ważny przywilej, który może zostać okazać się ratunkiem np. w przypadku poważnej choroby.

Ukończenie wieku uprawniającego do wypłaty nie oznacza, że pracownik musi dokonać wypłaty z PPE. Jeżeli po ukończeniu 60. roku życia nadal będzie zatrudniony u pracodawcy finansującego składki, to dokonanie wypłaty jest równoznaczne z utratą prawa do dalszego uczestnictwa w Programie, czyli utratą składek. W takim przypadku warto poczekać z wypłatami aż do momentu przejścia na emeryturę.

Jeżeli pracownik ukończy 70 lat i nie wystąpi do podmiotu zarządzającego z wnioskiem o wypłatę, wówczas i tak otrzyma automatycznie całość swoich środków na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku wypłaty jednorazowej, jak i ratalnej, kwota wypłaty jest wolna od podatku od zysków kapitałowych, zwanego potocznie podatkiem Belki.

Przewidywane formy i sposoby wypłat z PPK

Z projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wynika, że pracownik będzie uzyskiwał uprawnienia do wypłaty w wieku 60 lat. Będzie możliwa, podobnie jak w PPE, jednorazowa wypłata całości środków, jednak w takim przypadku jedynie 25% kwoty wypłaty będzie zwolnione z kosztów podatku Belki.

Wypłata ratalna będzie realizowana wyłącznie z częstotliwością miesięczną przez okres 10 lat. Przewidywanych jest kilka możliwych sposobów realizacji wypłaty ratalnej:
    Podobnie jak w PPE, wypłata miesięcznych rat może polegać na systematycznym odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. W takim przypadku, jeżeli zgon pracownika nastąpi przed wypłatą całości środków, pozostające na rachunku aktywa są dziedziczone.
  • Możliwe będzie wykupienie okresowej lub dożywotniej renty w zakładzie ubezpieczeń na życie. W tej opcji środki nie są dziedziczone. Może się zdarzyć, że pracownik będzie miał wypłaconą na przykład tylko jedną ratę - jeżeli zgon nastąpi po miesiącu od chwili wykupienia renty.
  • Transfer środków na specjalne rachunki oszczędnościowe oferowane przez banki, z których wypłaty będą mogły być dokonywane jedynie w miesięcznych ratach przez 10 lat. Zasada dziedziczenia obowiązuje na podobnych zasadach jak w pierwszym przypadku.
  • Pracownik pozostający w związku małżeńskim będzie mógł podjąć decyzję o wypłacie wspólnego świadczenia małżeńskiego, pod warunkiem, że współmałżonek będzie uczestnikiem PPK, który uzyskał uprawnienia do wypłaty.

do góry