Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna EMERYTURA NIEZALEŻNA OD ZUS I OFEblog PPK i PPE – sprawdź analogie i różnice

PPK i PPE – sprawdź analogie i różnice

07.01.2019 - aktualizacja

Oba rozwiązania emerytalne – funkcjonujące już w wielu firmach Pracownicze Programy Emerytalne i zapowiadane w niedługiej przyszłości Pracownicze Plany Kapitałowe są formą grupowego oszczędzania na cele emerytalne dla pracowników w firmach. Celem oferowania PPE i PPK jest systematyczne, długoterminowe zbieranie oszczędności, które mają służyć właścicielom do konsumpcji w określonym wieku. Mechanizm ich działania jest podobny, dlatego część przedsiębiorstw, które prowadzą PPE ze składką od pracodawcy min. 3,5% oraz partycypacją w firmie na poziomie 25% i więcej pracowników, prawdopodobnie będą zwolnione z obowiązku stworzenia PPK. Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie czym się różnią modele „emerytury pracowniczej”.


Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)
(projekt ustawy z 4 pazdziernijka 2018 r.)

 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)
(na podstawie aktualnych przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

UCZESTNICTWO

 • Obowiązkowy, chyba że w firmie funkcjonuje PPE ze składką podstawową finansowaną przez pracodawcę w wysokości min. 3,5%, do którego przystąpiło ponad 25% zatrudnionych
 • Dla firm zatrudniających ≤250 osób – od 1.07.2019
 • Dla firm zatrudniających ≤50 osób – od 1.01.2020
 • Dla firm zatrudniających ≤20 osób – od 1.07.2020
 • Pozostałe firmy i sektor publiczny – od 1.01.2021

DLA PRACODAWCY

Dobrowolne

 • Automatyczny zapis każdego pracownika do 55. roku życia, dokonywany przez podmiot zatrudniający
 • Osoby powyżej 55. rok życia zapisywane są na podstawie ich pisemnej deklaracji
 • Domyślnie obowiązkowe, choć można z niego zrezygnować

DLA PRACOWNIKA

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ?

Osoba zatrudniona

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (oskładkowane),osoby wykonujące pracę nakładczą,członkowie rad nadzorczych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

 

Pracownik

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, a jeżeli umowa zakładowa tak stanowi, także: osoby wykonujące pracę nakładczą, zatrudnieni na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, członkowie rad nadzorczych

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA PODSTAWOWA

1.5% wynagrodzenia

PRACODAWCA

Maks. 7% wynagrodzenia
Konkretna stawka jest ustalona w umowie zakładowej, możliwość ustalenia kwotowego składki podstawowej do PPE

2% wynagrodzenia1

PRACOWNIK


Brak

SKŁADKA DODATKOWA FAKULTATYWNA

Maks. 2.5% wynagrodzenia

PRACODAWCA

Brak

Maks. 2% wynagrodzenia

PRACOWNIK

Maks. 21,442.50 zł w 2019 r.

 • Brak limitu kwotowego wpłat dodatkowych
 • Możliwość różnicowania wysokości wpłat dodatkowych w zależności od stażu pracy danej grupy pracowników w firmie, zbiorowego układu pracy lub innych kryteriów określonych w regulaminie wynagradzania

LIMIT WYSOKOŚCI

Limit roczny wpłaty składki dodatkowej zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

DOPŁATY Z BUDŻETU PAŃSTWA

 • 250 zł – wpłata powitalna w całości przekazywana do PPK

 

Brak

 • Możliwość otrzymania dopłaty rocznej w wysokości 240 zł
 • Jedna osoba może otrzymać tylko jedną dopłatę

 

WYPŁATA ZGROMADZONEGO KAPITAŁU

Po ukończeniu 60. roku życia

 • 25% jednorazowo lub w ratach
 • 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych
 • Całość w co najmniej 120 ratach miesięcznych

DOSTĘP DO KAPITAŁU

 

Po ukończeniu 60 lat lub ukończeniu 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych

 • 100% środków zgromadzonych na PPE
 • Albo w ratach

Obligatoryjna wypłata w przypadku osiągnięcia wieku lat 70 i ustaniu zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego PPE (chyba, że uczestnik wcześniej złożył dyspozycję wypłaty ratalnej)

 • Do 25% w razie poważnej choroby uczestnika, współmałżonka lub dziecka
 • Wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu

 

 • Możliwy zwrot środków w przypadku likwidacji PPE (po potrąceniu podatku od dochodów kapitałowych oraz kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych na rachunek bankowy wskazany przez ZUS)

Transfer do PPK, na IKE byłego małżonka lub osoby uprawnionej, do PPE osoby uprawnionej, zakładu ubezpieczeniowego lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

IKE

W przypadku ustania zatrudnienia lub likwidacji PPE – możliwa wypłata transferowa na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub do innego PPE

DZIEDZICZENIE OSZCZĘDNOŚCI

Połowa oszczędności przypada pozostającemu przy życiu małżonkowi, reszta dla osoby/osób uprawnionych przez pracownika (lub dla spadkobiercy, jeśli pracownik nie wyznaczył osoby uprawnionej)
 • Przekazanie w formie wypłaty transferowej na rejestr PPK, IKE lub PPE (bez potrąceń)
 • Wypłata w gotówce

PRACOWNIK W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

 • Wypłata gotówkowa dla osób uposażonych wskazanych przez pracownika lub w przypadku ich braku - dla spadkobierców zmarłego uczestnika lub transfer na IKE tych osób
 • Brak podatku od spadków i darowizn
 • Brak podatku od zysków (tzw. podatku Belki)

Całość oszczędności dla osób uprawnionych wskazanych przez pracownika (lub dla spadkobierców)

 • Przekazanie w formie wypłaty transferowej na rejestr PPK, IKE lub PPE (bez potrąceń)
 • Wypłata w gotówce
PRACOWNIK NIE BĘDĄCY W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Składki finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

Składki podstawowe finansowane przez pracodawcę zwolnione są z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika i pracodawcy

BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU FIRMY

Ze względu na powszechny charakter PPK - wyłącznie w obszarze wpłaty dodatkowej pracodawcy i zależnie od jej wysokości

 

Tak – niewielu pracodawców oferuje taki benefitWażna informacja – przeczytaj uważnie


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Funkcjonowanie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) reguluje ustawa z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1449, Dz.U. z 2018 r. poz. 1091.).


1może być obniżona, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.do góry