Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna zastrzeżenie prawne - legal disclaimer

zastrzeżenie prawne - legal disclaimer

Legal disclaimer:

The blended returns are calculated by ESALIENS TFI S.A. using end of day index level values licensed from MSCI (“MSCI Data”). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark “administrator” for, or a “contributor”, “submitter” or “supervised contributor” to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a “contribution” or “submission” in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided “AS IS” without warranty or liability and no copying or distribution is permitted.  MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

 

Zastrzeżenie prawne:

Prezentowane stopy zwrotu z benchmarków są kalkulowane przez ESALIENS TFI S.A. przy użyciu wartości dostępnych na koniec dnia dla indeksów, na które udzielono licencji od MSCI („Dane MSCI”). W celu uniknięcia wątpliwości, MSCI nie jest „administratorem” powyższych benchmarków, nie jest „współpracownikiem”, nie jest „uczestnikiem przekazującym dane” ani „nadzorowanym uczestnikiem przekazującym dane” stopy zwrotu z benchmarków, a Dane MSCI nie są uważane za „wkład” ani „przesyłanie” w odniesieniu do stóp zwrotu z benchmarków, ponieważ terminy te mogą być różnie definiowane w regulacjach, przepisach ustawowych, przepisach wykonawczych czy legislacyjnych lub w ramach norm międzynarodowych. Dane MSCI są dostarczane w stanie „TAK JAK SĄ”, bez gwarancji ani odpowiedzialności, a ich kopiowanie lub rozpowszechnianie jest niedozwolone. MSCI nie składa żadnych oświadczeń dotyczących celowości jakiejkolwiek inwestycji lub strategii i nie sponsoruje, nie promuje, nie emituje, nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie rekomenduje ani nie wspiera żadnej inwestycji lub strategii, w tym żadnych produktów finansowych lub strategii bazujących, odzwierciedlających lub w inny sposób wykorzystujących Dane MSCI, modele, analizy lub inne materiały lub informacje.


do góry