Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii (do 19.10.2021 Esaliens Strateg)

ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii (do 19.10.2021 Esaliens Strateg)

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcyjny
Początek działalności
4 stycznia 1999 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)

1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
90% MSCI World Health Care Index + 10% WIRON

Treść zastrzeżenia prawnego MSCI

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Rachunek nabyć
70 1050 0086 1000 0090 3004 5067

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Medycyny i Nowych Technologii
1 mies. 2,08%
3 mies. 2,84%
6 mies. 18,37%
12 mies. -0,82%
36 mies. -18,49%
60 mies. -2,85%
120 mies. -19,76%
od początku roku 10,05%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 16-05-2024

2013: 10,41%, 2014: -4,86%, 2015: -11,68%, 2016: -2,13%, 2017: 6,59%, 2018: -10,25%, 2019: 6,34%, 2020: 6,80%, 2021: 12,32%, 2022: -23,99%; 2023: -7,66%

Poziom ryzyka


4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

Modelowo do 100% portfela zainwestowane w akcje.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • oczekuje osiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • poszukuje szerokiej dywersyfikacji portfela spółek, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, rynku pieniężnego, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego inwestowania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (np. CPO, IKE, IKZE, PPE).

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii lokuje od 60% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, w tym kwity depozytowe, spółek notowanych na rynku regulowanym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami, a także w inne rodzaje lokat wymienione w Statucie. 

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia płynności Subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości Jednostek Uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii - karta funduszu 196,82 KB ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,8 MB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

Esaliens Medycyny & Nowych Technologii

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry