Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (do 19.10.2021 Esaliens Strateg)

Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (do 19.10.2021 Esaliens Strateg)

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcyjny
Początek działalności
4 stycznia 1999 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)

2,46%
Rachunek nabyć
70 1050 0086 1000 0090 3004 5067
Benchmark
-

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Medycyny i Nowych Technologii
1 mies. 0,03%
3 mies. -0,43%
6 mies. 6,09%
12 mies. 22,39%
36 mies. 26,65%
60 mies. 26,80%
od początku roku 15,61%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 29-11-2021

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji

Modelowo do 100% portfela zainwestowane w akcje.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • oczekuje osiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • poszukuje szerokiej dywersyfikacji portfela spółek, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, rynku pieniężnego, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego inwestowania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (np. CPO, IKE, IKZE, PPE).

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii lokuje od 60% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, w tym kwity depozytowe, spółek notowanych na rynku regulowanym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami, a także w inne rodzaje lokat wymienione w Statucie. 

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia płynności Subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości Jednostek Uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji.Dokumenty do pobrania

175,55 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 252,82 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii - jednostka kategorii C 251,25 KB ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii - karta funduszu 214,33 KB

Esaliens Medycyny & Nowych Technologii

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry