Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

Korzystaj z elastyczności funduszu, zarabiaj na okazjach rynkowych

Informacja reklamowa

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zamieszczone na kolejnych stronach wykresy, diagramy i zestawienia należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.esaliens.pl. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI S.A.

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
subfundusz akcji
Początek działalności
3 sierpnia 2009
Opłata za zarządzanie
4,5%
Benchmark
brak

Dane na dzień 31 maja 2024 r.

Aktywa funduszu
14 319 375,09 PLN
Wartość certyfikatu inwestycyjnego na 29.05.2024
1 423,76 PLN

poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Funduszu. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu funduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że fundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w fundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Funduszu, statucie Funduszu i warunkach emisji.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wysokiej stopy zwrotu
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • zakłada długi horyzont inwestycyjny, co najmniej kilkuletni

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.

proces inwestycyjny

ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.
Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych.
Fundusz jest aktywnie zarządzany.

REALIZACJA CELU INWESTYCYJNEGO

Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją portfela, a limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% wartości aktywów funduszu.

dokumenty do pobrania

Wykup certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D i E ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - harmonogram 185,08 KB ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - karta funduszu 62,63 KB Statut ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ 521,28 KB ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - wyniki osiągnięte w przeszłości 178,68 KB ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - scenariusz stóp zwrotu Funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - dokument zawierający kluczowe informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia certyfikatów inwestycyjnych. 

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie reklamowy, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Warecka 11a, Warszawa) i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje funduszu. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych: obliczenia własne ESALIENS TFI SA. ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego)


do góry