Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ


Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zamieszczone na kolejnych stronach wykresy, diagramy i zestawienia należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.esaliens.pl. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI S.A.

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
subfundusz akcji
Początek działalności
3 sierpnia 2009
Opłata za zarządzanie
4,5%
Benchmark
brak

Dane na dzień 30 września 2020 r.

Aktywa subfunduszu
18,42 mln PLN
Wartość certyfikatu inwestycyjnego
1 156,54 PLN

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wysokiej stopy zwrotu
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • zakłada długi horyzont inwestycyjny, co najmniej kilkuletni

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.

proces inwestycyjny

ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.
Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych realizacja celu inwestycyjnego. Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją portfela, a limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% wartości aktywów funduszu.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - karta funduszu 48,33 KB
Pokaż więcej dokumentów

do góry