Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

Korzystaj z elastyczności funduszu, zarabiaj na okazjach rynkowych

Informacja reklamowa

Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zamieszczone na kolejnych stronach wykresy, diagramy i zestawienia należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.esaliens.pl. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI S.A.

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
subfundusz akcji
Początek działalności
3 sierpnia 2009
Opłata za zarządzanie
4,5%
Benchmark
brak

Dane na dzień 26 października 2022 r.

Aktywa funduszu
13,4 mln PLN
Wartość certyfikatu inwestycyjnego
1 188,04 PLN

poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Funduszu. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu funduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w fundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje Funduszu, statucie Funduszu i warunkach emisji.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wysokiej stopy zwrotu
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • zakłada długi horyzont inwestycyjny, co najmniej kilkuletni

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.

proces inwestycyjny

ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz typu opportunity (poszukujący okazji inwestycyjnych), dążący do uzyskiwania zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich.
Ilościowy skład portfela oraz procentowy udział w nim każdej spółki zdeterminowane są wyłącznie czynnikami fundamentalnymi i oczekiwaną stopą zwrotu, ważoną ryzykiem. Kapitalizacja giełdowa i udział procentowy spółki w indeksie nie mają znaczenia przy wyborze spółek, tak jak ma to miejsce w przypadku typowych funduszy akcyjnych.
Fundusz jest aktywnie zarządzany.

REALIZACJA CELU INWESTYCYJNEGO

Fundusz charakteryzuje się niską dywersyfikacją portfela, a limit zaangażowania w pojedynczą spółkę - nawet do 20% wartości aktywów funduszu.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ - karta funduszu 60,71 KB Statut ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ 521,28 KB
Pokaż więcej dokumentów

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

do góry