Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Infrastruktury

ESALIENS Infrastruktury

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji globalnych
Początek działalności
25 listopada 2022 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
70 1140 0000 0000 5589 9801 1003
Benchmark
brak
Klasyfikacja SFDR
Subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 25 listopada 2022. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres ESA Infrastruktury
1 mies. -0,62%
3 mies. 0,40%
6 mies. 5,22%
12 mies. -7,18%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
b.d.
od początku roku -0,90%
* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 23-04-2024
2023: -7,24%

POZIOM RYZYKA

Poziom ryzyka dla tego produktu:

4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

Subfundusz bazowy inwestuje co najmniej 80% wartości aktywów netto w spółki infrastrukturalne poprzez udziałowe i powiązane z akcjami papiery wartościowe notowane lub będące w obrocie na rynkach regulowanych w państwach grupy G7 (USA, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada), a także w innych państwach rozwiniętych czy na rynkach wschodzących.

Subfundusz bazowy będzie dokonywał powyższych inwestycji w następujące sektory: media (np. przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe lub wodociągowe), transport (np. płatne drogi, infrastruktura kolejowa, lotniska), komunikacja (np. satelity, Internet, sieci telekomunikacyjne), infrastruktura społeczna i komunalna (np. mieszkania komunalne, stadiony i związana z nimi infrastruktura).

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
 • dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 • oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w spółki infrastrukturalne notowane lub będące w obrocie na rynkach regulowanych wskazanych w prospekcie subfunduszu bazowego,
 • poszukuje rozwiązań inwestycyjnych, które promują aspekty środowiskowe i społeczne lub uwzględniają czynniki ESG w zarządzaniu,
 • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń).

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w średnim i długim terminie niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (KE, IKZE). Subfundusz może być w szczególności wykorzystywany przez osoby biorące udział w III filarze systemu emerytalnego, pracowników uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych przez pracodawców w formie umowy z funduszem inwestycyjnym.

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

Proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 50% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu tytuły uczestnictwa subfunduszu bazowego FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc – spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością o zmiennym kapitale z siedzibą w Irlandii mającą status funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych czy instytucji wspólnego inwestowania, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w prospekcie Funduszu.

  Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Infrastruktury - karta funduszu 85,67 KB ESALIENS Infrastruktury - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,23 MB Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – Esaliens Infrastruktury 570,73 KB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry