Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Stabilny 

ESALIENS Stabilny 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
1 września 2014 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
50% TBSP Index + 35% MSCI Poland Index + 15% WIRON 3M

Treść zastrzeżenia prawnego MSCI

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Rachunek nabyć
91 1050 0086 1000 0090 3039 2337

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Stabilny
1 mies. 1,80%
3 mies. 5,24%
6 mies. 11,81%
12 mies. 14,31%
36 mies. 7,52%
60 mies. 18,70%
120 mies. b.d.
od początku roku 3,95%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-04-2024

2015: -3,59%, 2016: 0,51%, 2017: 5,21%, 2018: -4,86%, 2019: 2,80%, 2020: 7,12%, 2021: -1,49%, 2022: -8,61%, 2023: 16,86%

Poziom ryzyka


3 - średnie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

65% udziału dłużnych papierów wartościowych i instrumentów
rynku pieniężnego i 35% udziału akcji

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 2-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz – w mniejszym stopniu – w akcje.
Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów Subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).

pozostałe dane

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 25% i nie więcej niż 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Część dłużną subfunduszu stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, a także, w mniejszym stopniu, papiery komercyjne. Zakładana średnia zapadalność (czas trwania portfela) dla obligacji skarbowych powinna być porównywalna do benchmarku (ok. 1-2 lata).

Część akcyjna: 

Zarządzający do części akcyjnej dobierają spółki o:

  • różnej kapitalizacji giełdowej (małe, średnie i duże spółki)
  • niskiej relatywnej wycenie
  • przewagach konkurencyjnych
  • solidnej kondycji finansowej
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Zarządzającego.
Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w szczególności w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Stabilny - karta funduszu 109,8 KB ESALIENS Stabilny - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,8 MB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens stabilny

Zacznij inwestować już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry