Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Stabilny 

ESALIENS Stabilny 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
1 września 2014 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Opłata za wyniki
Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, przy czym nie więcej niż 1%. wartości aktywów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictwa danej kategorii.
Rachunek nabyć
91 1050 0086 1000 0090 3039 2337
Benchmark
65% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms
35% WIG

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu
133,2 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
108,31 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
2,44
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym
97,06%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Stabilny Benchmark
1 mies. 3,46% 2,64%
3 mies. 6,65% 4,69%
6 mies. 7,53% 4,68%
12 mies. 7,12% 1,70%
36 mies. 4,77% 1,06%
60 mies. 10,79% 15,83%
od początku roku 7,12% 1,70%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

65% udziału dłużnych papierów wartościowych i instrumentów
rynku pieniężnego i 35% udziału akcji

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje subfunduszu dążącego do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 2-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz – w mniejszym stopniu – w akcje.
Inwestor powinien akceptować umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z limitowaną ekspozycją na rynki akcji. Ekspozycja części aktywów Subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku. Jednocześnie fakt, że ekspozycja ta jest relatywnie niska, powinien ograniczać negatywny wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).

pozostałe dane

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Subfundusz inwestuje nie mniej niż 25% i nie więcej niż 45% aktywów w akcje spółek oraz pozostałe udziałowe papiery wartościowe. Część dłużną subfunduszu stanowią w większości obligacje Skarbu Państwa, a także, w mniejszym stopniu, papiery komercyjne. Zakładana średnia zapadalność (czas trwania portfela) dla obligacji skarbowych powinna być porównywalna do benchmarku (ok. 1-2 lata).

Część akcyjna: 

Zarządzający do części akcyjnej dobierają spółki o:

  • różnej kapitalizacji giełdowej (małe, średnie i duże spółki)
  • niskiej relatywnej wycenie
  • przewagach konkurencyjnych
  • solidnej kondycji finansowej
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Zarządzającego.
Subfundusz może inwestować w spółki zagraniczne, w szczególności w przedsiębiorstwa z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, jednak główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.dokumenty do pobrania

ESALIENS Stabilny - karta funduszu 123,86 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Stabilny - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 245,9 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,57 MB
Pokaż więcej dokumentów

esaliens stabilny

Zacznij inwestować już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje 

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Stabilny („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Stabilny. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry