Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących (do 31.03.2022 Esaliens Akcji Azjatyckich)

ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących (do 31.03.2022 Esaliens Akcji Azjatyckich)

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
82 1140 1010 0000 5589 9800 2002
Benchmark
Brak
Klasyfikacja SFDR
Subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Akcji Rynków Wschodzących
1 mies. 3,73%
3 mies. 2,90%
6 mies. 4,21%
12 mies. -1,74%
36 mies. -17,19%
60 mies. -14,39%
120 mies. b.d.
od początku roku 2,88%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 16-05-2024

2016: 6,95%, 2017: 19,99%, 2018: -9,03%, 2019: 4,09%, 2020: -4,99%, 2021: 3,28%, 2022: -10,38%, 2023: -7,84%

Poziom ryzyka


4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund

Subfundusz bazowy FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w udziałowe papiery wartościowe, które są notowane lub znajdują się w obrocie na rynkach regulowanych, w tym spółek zarejestrowanych, notowanych lub prowadzących znaczącą część swojej działalności gospodarczej na terenie państw rynków wschodzących.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 • oczekuje długoterminowego wzrostu wartości inwestycji i jest gotowy zaakceptować wahania (czasem znaczne) wartości inwestycji w krótkim okresie,
 • poszukuje funduszu, który inwestuje w akcje spółek z obszaru państw zaliczanych do rynków wschodzących lub które czerpią przeważającą część swoich przychodów z tych krajów,
 • poszukuje rozwiązań inwestycyjnych, które promują aspekty środowiskowe i społeczne lub uwzględniają czynniki ESG w zarządzaniu;
 • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń).

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). 

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.


proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Martin Currie Global Emerging Markets Fund, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

W ramach subfunduszu bazowego zespół zarządzający stosuje autorski proces selekcji spółek w oparciu o kryteria doboru w zgodzie z czynnikami ESG.


dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących - karta funduszu 100,21 KB ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,23 MB Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – Esaliens Akcji Rynków Wschodzących 568,01 KB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens AKCJI rynków wschodzących

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry