Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Globalnych (do 31.03.2022 Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych)

ESALIENS Akcji Globalnych (do 31.03.2022 Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych)

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności
9 marca 2017 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
0,98% 
Rachunek nabyć subfunduszu
43 1140 1010 0000 5589 9800 6002
Benchmark
brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 9 marca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Akcji Globalnych
1 mies. 1,78%
3 mies. 2,69%
6 mies. 13,47%
12 mies. 17,13%
36 mies. 12,50%
60 mies. 18,44%
120 mies. b.d.
od początku roku 8,98%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 16-05-2024

2018: -7,44%, 2019: 16,92%, 2020: -9,79%, 2021: 13,97%, 2022: -9,41%, 2023: 8,86%

Poziom ryzyka

Poziom ryzyka dla tego produktu:

4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu iShares Core MSCI World UCITS ETF

Zagraniczny subfundusz bazowy iShares Core MSCI World UCITS ETF inwestuje co najmniej 65% aktywów netto w udziałowe papiery wartościowe, które - w miarę możliwości i wykonalności - odzwierciedlają udział papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu MSCI World Index. Zmienność Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie zatem w dużym stopniu zależała również od zmienności indeksu MSCI World Index.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz iShares Core MSCI World UCITS ETF, czyli fundusz o pasywnym stylu zarządzania z szeroką ekspozycją na akcje spółek globalnych w krajach rozwiniętych,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Subfundusz może być w szczególności wykorzystywany przez osoby biorące udział w III filarze systemu emerytalnego, pracowników uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych przez pracodawców w formie umowy z funduszem inwestycyjnym.


dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez iShares Core MSCI World UCITS ETF.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 50% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu iShares Core MSCI World UCITS ETF, wyodrębnionego w ramach iShares III plc - spółkę inwestycyjną z ograniczoną odpowiedzialnością o zmiennym kapitale z siedzibą w Irlandii mającą status funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu iShares Core MSCI World UCITS ETF.

  Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji Globalnych - karta funduszu 91,67 KB ESALIENS Akcji Globalnych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Akcji Globalnych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,23 MB 89,86 KB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens akcji globalnych

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry