Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,50%
Rachunek nabyć subfunduszu
89 1240 1037 1111 0010 6448 9400
Benchmark
Brak

Dane na dzień 29 września 2017 r.

Aktywa subfunduszu
1 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
121,2 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku). 

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Małych Spółek Amerykańskich Benchmark
1 mies. 6,60% bd.
3 mies. 4,05% bd.
6 mies. 3,35% bd.
12 mies. 15,80% bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku 4,39% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 29-09-2017

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji, składający się w minimum dwóch trzecich z amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD, notowanych na rynkach regulowanych. Portfel tego subfunduszu zawiera przeciętnie 100 spółek. Selekcja spółek do portfela odbywa się wg stylu bottom-up, a spółki z segmentu o najniższej kapitalizacji (tzw. micro-cap) stanowią przeważnie mniej niż 20% wartości funduszu.

Zarządzający Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund poszukuje m.in. spółek o silnych fundamentach, tj. o zdrowym bilansie, wysokiej wewnętrznej stopie zwrotu oraz możliwości generowania ponadprzeciętnych przepływów finansowych.


profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków typowych dla segmentu małych i mikro przedsiębiorstw,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującym w znacząco niedowartościowane spółki z segmentu małych i mikro spółek amerykańskich, charakteryzujących się silnym bilansem oraz ponadprzeciętnymi przepływami pieniężnymi,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Polska Kasa Opieki S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 2000 w okresach 5-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - Karta funduszu 71,06 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 166,96 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,65 MB Informacja dla klienta – ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich 325,65 KB

esaliens MAŁYCH SPÓŁEK AMERYKAŃSKICH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry