Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich 

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich 

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,50%
Rachunek nabyć subfunduszu
38 1140 1010 0000 5589 9800 9002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 października 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
426,91 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
113,90 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku). 

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Małych Spółek Amerykańskich Benchmark
1 mies. 2,70% bd.
3 mies. 5,73% bd.
6 mies. 21,23% bd.
12 mies. -0,75% bd.
36 mies. -6,60% bd.
60 mies. 13,10% bd.
od początku roku -6,69% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 30-10-2020

Poziom ryzyka


7 - bardzo wysokie ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund (od 03.08.2018 r.)

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji mniejszej niż 3 mld USD, notowanych na rynkach regulowanych w USA. Zarządzający inwestuje w spółki, które w jego ocenie są wycenione poniżej swojej wartości i jest to sytuacja oportunistyczna.

Zarządzający wykorzystuje analizę fundamentalną do zarządzania aktywami subfunduszu i inwestuje w papiery wartościowe spółek, które są notowane znacząco poniżej szacowanej bieżącej wartości.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków typowych dla segmentu małych i mikro przedsiębiorstw,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującym w znacząco niedowartościowane spółki z segmentu małych i mikro spółek amerykańskich, charakteryzujących się silnym bilansem oraz ponadprzeciętnymi przepływami pieniężnymi,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.
proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 2000 w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.
dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - Karta funduszu 79,12 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,84 MB

esaliens MAŁYCH SPÓŁEK AMERYKAŃSKICH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund jest subfunduszem bazowym Esaliens Małych Spółek Amerykańskich od dnia 3.08.2018 r. Do 02.2018 r. subfunduszem bazowym był Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund. Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich.

ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry