Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich 

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich 

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
38 1140 1010 0000 5589 9800 9002
Benchmark
Brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Małych Spółek Amerykańskich
1 mies. -2,55%
3 mies. -0,91%
6 mies. 0,76%
12 mies. 8,93%
36 mies. -4,66%
60 mies. 61,46%
120 mies. b.d.
od początku roku 1,11%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-06-2024

2016: 20,49%, 2017: 7,12%, 2018: -20,19%, 2019: 22,98%, 2020: 21,04%, 2021: 21,58%, 2022: -16,62%, 2023: 16,02%

Poziom ryzyka


5 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund.

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie co najmniej 70% aktywów netto w zdywersyfikowany portfel akcji emitowanych przez amerykańskie spółki o małej i mikro kapitalizacji (tj. o kapitalizacji nie większej niż największa spółka, na bazie kapitalizacji rynkowej, w indeksie Russell 2000 w momencie jego ostatnich notowań), które są notowane na rynkach regulowanych w Stanach Zjednoczonych. Zespół zarządzający wykorzystuje analizę fundamentalną do zarządzania aktywami subfunduszu i inwestuje w papiery wartościowe spółek, które są notowane znacząco poniżej szacowanej bieżącej wartości.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków typowych dla segmentu małych i mikro przedsiębiorstw,
 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującym w znacząco niedowartościowane spółki z segmentu małych i mikro spółek amerykańskich, charakteryzujących się silnym bilansem oraz ponadprzeciętnymi przepływami pieniężnymi,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.
proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 2000 w okresach 3-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - karta funduszu 91,66 KB ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,33 MB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens MAŁYCH SPÓŁEK AMERYKAŃSKICH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry