Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych i Średnich Spółek

ESALIENS Małych i Średnich Spółek

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji małych i średnich spółek
Data pierwszej wyceny
21 stycznia 2019 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,95%
Opłata za wyniki
Obecnie nie jest pobierana
Rachunek nabyć
61 1050 0086 1000 0090 3039 2295
Benchmark
brak

Dane na dzień 30 października 2020 r.

Aktywa subfunduszu
27,83 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
130,35 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Małych i Średnich Spółek Benchmark
1 mies. -6,11% b.d.
3 mies. -4,98% b.d.
6 mies. 14,06% b.d.
12 mies. 20,45% b.d.
36 mies. b.d. b.d.
60 mies. b.d. b.d.
od początku roku 14,24% b.d.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 30-10-2020

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji

100% portfela zainwestowane w akcje

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż 8% w okresach 3-letnich przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
  • poszukuje subfunduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej.

Jest to inwestor zainteresowany inwestowaniem w spółki o kapitalizacji poniżej 1 mld euro, które powinny przynosić stopy zwrotu większe niż duże spółki, poszukujący szerokiej dywersyfikacji portfela, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.


PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.

Zespół zarządzający dobiera spółki:

  • o kapitalizacji poniżej 1 mld euro,
  • niskiej relatywnej wycenie,
  • solidnej kondycji finansowej,
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa drugorzędną rolę. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych i Średnich Spółek - karta funduszu 56,79 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,56 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Małych i Średnich Spółek - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 218,58 KB

esaliens Małych i średnich spółek 

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Małych i Średnich Spółek („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Małych i Średnich Społek. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry