Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Małych i Średnich Spółek

ESALIENS Małych i Średnich Spółek

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji małych i średnich spółek
Data pierwszej wyceny
21 stycznia 2019 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
90% MSCI Poland Small Cap Index + 10% WIRON

Treść zastrzeżenia prawnego MSCI

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Rachunek nabyć
61 1050 0086 1000 0090 3039 2295

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Małych i Średnich Spółek
1 mies. -3,80%
3 mies. 5,76%
6 mies. 12,07%
12 mies. 13,83%
36 mies. -28,82%
60 mies. 20,98%
120 mies. b.d.
od początku roku 10,42%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-07-2024

2020: 44,79%, 2021: 1,32%, 2022: -35,46%; 2023: 10,62%

Poziom ryzyka


4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

100% portfela zainwestowane w akcje

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu wyższej niż 8% w okresach 3-letnich przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
  • poszukuje subfunduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw),
  • unika strategii market-timingowej.

Jest to inwestor zainteresowany inwestowaniem w spółki o kapitalizacji poniżej 2 mld euro, które powinny przynosić stopy zwrotu większe niż duże spółki, poszukujący szerokiej dywersyfikacji portfela, minimalizującej ryzyko pojedynczej firmy.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE, PPE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.


PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych, przy czym większość aktywów powinna być zainwestowana w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są akcje spółek wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.

Zespół zarządzający dobiera spółki:

  • o kapitalizacji poniżej 2 mld euro,
  • niskiej relatywnej wycenie,
  • solidnej kondycji finansowej,
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa drugorzędną rolę. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. 
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Małych i Średnich Spółek - karta funduszu 111,12 KB ESALIENS Małych i Średnich Spółek - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / K / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,8 MB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens Małych i średnich spółek 

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry