Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Kalkulator CPO

Podaj nam szczegóły swojego Celowego Planu Oszczędnościowego (CPO)

Deklarowana miesięczna wpłata:

Kwota pierwszej wpłaty:

MIN
MAX

Składka miesięczna do osiągnięcia docelowej kwoty wpłat:

Wyliczenia zaawansowane

Standardowa opłata początkowa:

1 450,01 zł

Obniżka w opłacie początkowej:

0 %
100 %

Ostateczna opłata początkowa:

750 zł

Wynik procesu oszczędzania

Zakładana stopa zwrotu:

0 %
15 %

Szacowana kwota oszczędności na koniec okresu oszczędzania: w tym: Kwota wpłat Potencjalny zysk na koniec inwestycji

Znajdź dystrybutora

Raport CPO

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

Założenia
Wynik jest zyskiem nominalnym, wyliczenia uwzględniają opłatę początkową, lecz nie uwzględniają potencjalnych, należnych podatków. W wyliczeniach założono regułę procentu składanego i kapitalizację miesięczną, wpłaty dokonywane na początku okresu.
Informacje na temat Celowych Planów Oszczędnościowych zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w Celowym Planie Oszczędnościowym, dostępnym na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji Funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie Funduszy (Warszawa, ul. Warecka 11A). Przedstawione szacunki jak też dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Więcej
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. ESALIENS TFI SA, zarządzające Funduszami ESALIENS, działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry