Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji 

ESALIENS Akcji 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
subfundusz akcji polskich
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
90% MSCI Poland Index + 10% WIRON

Treść zastrzeżenia prawnego MSCI

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Rachunek nabyć subfunduszu
88 1050 0086 1000 0090 3004 5034

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Akcji
1 mies. -3,37%
3 mies. 5,52%
6 mies. 20,36%
12 mies. 23,97%
36 mies. 12,14%
60 mies. 28,61%
120 mies. 23,96%
od początku roku 14,72%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-07-2024

2013: 12,90%, 2014: -3,66%, 2015: -14,29%, 2016: 6,80%, 2017: 18,64%, 2018: -15,37%, 2019: 1,28%, 2020: 7,25%, 2021: 6,05%, 2022: -21,52%, 2023: 31,70%


Poziom ryzyka


4 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji


100% portfela zainwestowane w akcje.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 3-letnich, 
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, 
  • unika strategii market-timingowej. 
Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicachproces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. ESALIENS Subfundusz Akcji dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 3-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Pokaż cały opis
Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki Subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel Subfunduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów Subfunduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunastoprocentowym poziomie.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji - karta funduszu 147,34 KB ESALIENS Akcji - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / K / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,8 MB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens akcji

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry