Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji 

ESALIENS Akcji 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
subfundusz akcji polskich
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć subfunduszu
88 1050 0086 1000 0090 3004 5034
Benchmark
100% - WIG (od 1 grudnia 2006 r.)

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu
818,9 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
374,84 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Akcji Benchmark
1 mies. 6,61% 8,33%
3 mies. 15,80% 15,41%
6 mies. 20,66% 15,04%
12 mies. 7,25% -1,40%
36 mies. -8,07% -10,54%
60 mies. 16,47% 22,72%
od początku roku 7,25% -1,40%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji


100% portfela zainwestowane w akcje.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 3-letnich, 
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, 
  • unika strategii market-timingowej. 
Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

ING Bank Śląski S.A. w Katowicachproces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. ESALIENS Subfundusz Akcji dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 3-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne.

Pokaż cały opis
Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki Subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel Subfunduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów Subfunduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunastoprocentowym poziomie.

dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji - karta funduszu 206,58 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,57 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 220,01 KB

esaliens akcji

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Akcji („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent (Państwo Członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego) posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Akcji. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry