Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych

ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,20%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,00%
Rachunek nabyć subfunduszu
14 1140 1010 0000 5589 9800 4002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 31 lipca 2021 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
370,53 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
114,10 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Globalnych Papierów Dłużnych
1 mies. 0,28%
3 mies. 0,13%
6 mies. 1,78%
12 mies. 2,42%
36 mies. 8,71%
60 mies. 6,72%
od początku roku -1,35%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-09-2021

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

dokumenty do pobrania


ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych - karta funduszu 86,56 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 225,29 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych - jednostka kategorii C 256,97 KB

esaliens GLOBALNYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry