Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych

ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,20%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,00%
Rachunek nabyć subfunduszu
14 1140 1010 0000 5589 9800 4002
Benchmark
Brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Globalnych Papierów Dłużnych
1 mies. -1,58%
3 mies. -3,08%
6 mies. -2,22%
12 mies. -3,13%
36 mies. 7,00%
60 mies. 5,51%
od początku roku -4,19%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 29-11-2021

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
 • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
 • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

dokumenty do pobrania


ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych - karta funduszu 86,15 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 225,29 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych - jednostka kategorii C 256,97 KB

esaliens GLOBALNYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry