Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeEsaliens-PPK-SFIO Esaliens 2055

Esaliens 2055

Subfundusz wchodzi w skład ESALIENS PPK SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Zdefiniowanej daty
Początek działalności
29 listopada 2019
Maksymalna opłata manipulacyjna
0%
Opłata za zarządzanie
0,49%
Opłata za wyniki
Obecnie nie jest pobierana
Benchmark
Brak
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
1,57%
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym
100%

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu
3,79 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
53,89 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 29 listopada 2019. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane
w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres Esaliens 2055 Benchmark
1 mies. 8,32% bd.
3 mies. 16,90% bd.
6 mies. 22,28% bd.
12 mies. 7,80% bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku 7,80% bd.
* Wyceny dla jednostkek kategorii P, 31-12-2020

Poziom ryzyka dla tego produktu:

5 - podwyższone ryzyko

Struktura inwestycji

Rosnący udział części dłużnej, malejący - części akcyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • urodzonych w latach 1993-1997,
  • którzy planują oszczędzać długoterminowo, m.in. na cele emerytalne.
Inwestorzy ci oczekują, by inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę oraz akceptują poziom ryzyka związany z inwestycją.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


PROCES INWESTYCYJNY

Każdy subfundusz Esaliens PPK SFIO jest subfunduszem zdefiniowanej daty i stosuje odmienną politykę inwestycyjną, dostosowaną do zróżnicowanych grup wiekowych pracowników uczestniczących w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W miarę zbliżania się do wyznaczonej daty docelowej, subfundusz będzie inwestował swoje aktywa, uwzględniając konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego. W Esaliens 2055 planowany możliwy udział akcji wynosi 80-0%, a obligacji 20-100%.

Więcej informacjiDOKUMENTY DO POBRANIA


ESALIENS 2055 - karta funduszu 73,4 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS 2055 223,53 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS PPK SFIO 2,75 MB
Pokaż więcej dokumentów

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym i w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl i w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi danego subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, a także depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS 2055. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS PPK SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry