Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Spółek Innowacyjnych (do 31.03.2022 Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)

ESALIENS Spółek Innowacyjnych (do 31.03.2022 Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych)

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
72 1140 1010 0000 5589 9800 8002
Benchmark
Brak
Klasyfikacja SFDR
Subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Spółek Innowacyjnych
1 mies. 5,02%
3 mies. 3,91%
6 mies. 20,29%
12 mies. 25,42%
36 mies. -5,23%
60 mies. 27,50%
120 mies. b.d.
od początku roku 20,19%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-06-2024

2016: 1,21%, 2017: 10,77%, 2018: -12,48%, 2019: 19,94%, 2020: 11,95%, 2021: 3,67, 2022: -30,51%, 2023: 20,89%

Poziom ryzyka


5 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Innovation Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Franklin Innovation Fund inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe spółek, które są liderami innowacji, korzystają z nowych technologii, mają doświadczone kierownictwo oraz wykorzystują nowe warunki branżowe w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
 • dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz Franklin Innovation Fund,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 • oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w spółki, które są liderami innowacji, czerpią korzyści z nowych technologii, nowych produktów, nowych pomysłów lub wykorzystują nowe warunki branżowe w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej,
 • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń).

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w średnim i długim terminie niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na zysk w dłuższym terminie.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Innovation Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Innovation Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu,
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Innovation Fund, a także jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Spółek Innowacyjnych - karta funduszu 96,55 KB ESALIENS Spółek Innowacyjnych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Spółek Innowacyjnych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,33 MB Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – Esaliens Spółek Innowacyjnych 508,76 KB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens spółek Innowacyjych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry