Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Senior FIO 

ESALIENS Senior FIO 

fundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu
Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
12 kwietnia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%

Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)

60% TBSP Index + 20% MSCI Poland Index + 20% depozyt na WIRON 3M

Treść zastrzeżenia prawnego MSCI

Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Rachunek nabyć
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Senior FIO
1 mies. 3,75%
3 mies. 4,06%
6 mies. 8,75%
12 mies. 16,46%
36 mies. 10,93%
60 mies. 22,99%
120 mies. 21,33%
od początku roku 4,95%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 16-05-2024

2013: 2,18%, 2014: 1,99%, 2015: -4,82%, 2016: 0,56%, 2017: 4,87%, 2018: -3,44%, 2019: 1,44%, 2020: 7,78%, 2021: -2,30%, 2022: -9,13%, 2023: 20,77%

Poziom ryzyka


3 - średnie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.

profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.  

Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


proces inwestycyjny

ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Senior FIO - karta funduszu 142,34 KB ESALIENS Senior FIO - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Senior FIO 1,51 MB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens senior fio

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry