Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Senior FIO 

ESALIENS Senior FIO 

fundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu
Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
12 kwietnia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015
Benchmark
80% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”
20% – WIG

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa funduszu
870,9 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
310,04 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
2,09
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziom ie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Senior FIO Benchmark
1 mies. 2,59% 1,61%
3 mies. 5,17% 2,92%
6 mies. 5,62% 2,97%
12 mies. 7,78% 2,36%
36 mies. 5,57% 4,09%
60 mies. 11,33% 14,59%
od początku roku 7,78% 2,36%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.

profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.  

Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


proces inwestycyjny

ESALIENS Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.Dokumenty do pobrania

ESALIENS Senior FIO - karta funduszu 124,3 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Senior FIO - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 221,21 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Senior FIO 1,5 MB

esaliens senior fio

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską oraz Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent (państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego) posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Senior FIO. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Senior FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry