Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Konserwatywny Plus

ESALIENS Konserwatywny Plus

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
dłużny uniwersalny
Początek działalności
8 kwietnia 2022
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostka A)
brak
Opłata za zarządzanie (jednostka A)
0,8% / brak opłaty od aktywów ulokowanych w j.u. Esa Konserwatywny
Rachunek nabyć
34 1140 0000 0000 5589 9801 0002
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
WIRON 3M

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 08.04.2022. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres ESA Konserwatywny Plus
1 mies. 0,30%
3 mies. 1,24%
6 mies. 4,05%
12 mies. 7,64%
36 mies. b.d.
60 mies. b.d.
b.d.
od początku roku 2,65%
* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 16-05-2024
2023: 10,09%

POZIOM RYZYKA

Poziom ryzyka dla tego produktu:

2 - niskie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

STRUKTURA INWESTYCJI

Modelowo 100% jednostki uczestnictwa Esaliens Konserwatywny

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • akceptuje jedynie niskie ryzyko,
  • chce zachować realną wartość inwestycji, 
  • zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji 
  • oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności, jednak z uwzględnieniem odpowiedniego ryzyka inwestycyjnego.

Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

PROCES INWESTYCYJNY 
Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu.
  • Subfundusz inwestuje od 50% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Konserwatywny wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol FIO. 
  • Do 50% aktywów subfunduszu może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego spełniające warunki określone w statucie subfunduszu. 
  • Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w depozyty. 
  • Do 20% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. 

Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w określonych powyżej jednostkach uczestnictwa.
Subfundusz bazowy lokuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz bazowy nie lokuje aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym, może lokować aktywa w obligacje zamienne na akcje.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Konserwatywny Plus - karta funduszu 78,08 KB ESALIENS Konserwatywny Plus - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,23 MB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry