Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Konserwatywny

ESALIENS Konserwatywny

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
dłużny uniwersalny
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
0,5%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
0,8%
Portfel wzorcowy (na potrzeby wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie)
WIRON 3M
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie
20% od wyniku funduszu powyżej zmiany z portfela wzorcowego w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Rachunek nabyć
36 1050 0086 1000 0090 3004 5000

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Konserwatywny
1 mies. 0,52%
3 mies. 1,38%
6 mies. 3,82%
12 mies. 8,40%
36 mies. 15,97%
60 mies. 18,14%
120 mies. 28,51%
od początku roku 3,66%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-06-2024

2013: 2,61%, 2014: 2,57%, 2015: 1,52%, 2016: 1,13%, 2017: 2,25%, 2018: 1,93%, 2019: 1,37%, 2020: 1,12%, 2021: -0,82%, 2022: 1,20%, 2023: 11,32%

Poziom ryzyka


2 - niskie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

Struktura inwestycji

100% udziału w aktywach dłużnych papierów wartościowych.


profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który akceptuje jedynie minimalne ryzyko, chce zachować realną wartość inwestycji, zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

dane dodatkowe

Agent transferowy 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji subfundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut oraz utrzymywaniu wysokiej płynności.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Konserwatywny - karta funduszu 126,22 KB ESALIENS Konserwatywny - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla C / E / F / G / H / S / V / X / L Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,8 MB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

Esaliens Konserwatywny

Zacznij inwestować już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry