Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Konserwatywny (do 2.02.2020 ESALIENS Oszczędnościowy)

ESALIENS Konserwatywny (do 2.02.2020 ESALIENS Oszczędnościowy)

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
dłużny uniwersalny
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
0,5%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
0,8%
Rachunek nabyć
36 1050 0086 1000 0090 3004 5000
Benchmark
100% – indeks “JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland” (prezentujący ważoną stopę zwrotu inwestycji w depozyty jedno-, dwu- i trzymiesięczne na rynku międzybankowym)

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu
341,2 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
283,08 PLN
Efektywny czas trwania portfela (w latach)
0,25
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym
93,08%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Konserwatywny Benchmark
1 mies. 0,08% -0,02%
3 mies. 0,30% 0,02%
6 mies. 0,51% 0,04%
12 mies. 1,12% 0,79%
36 mies. 4,48% 3,99%
60 mies. 8,03% 6,75%
od początku roku 1,12% 0,79%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka


1 - niskie ryzyko

Struktura inwestycji

100% udziału w aktywach dłużnych papierów wartościowych.


profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który akceptuje jedynie minimalne ryzyko, chce zachować realną wartość inwestycji, zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji oraz akceptuje zysk na poziomie lokat bankowych przy większej płynności. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

dane dodatkowe

Agent transferowy 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji subfundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut oraz utrzymywaniu wysokiej płynności.DOKUMENTY DO POBRANIA

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Konserwatywny - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 225,36 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,57 MB
Pokaż więcej dokumentów
*do 03.02.2020 r. Esaliens Oszczędnościowy

Esaliens Konserwatywny

Zacznij inwestować już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Konserwatywny („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent (Państwo Członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego) posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Konserwatywny. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry