Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Konserwatywny (do 2.02.2020 ESALIENS Oszczędnościowy)

ESALIENS Konserwatywny (do 2.02.2020 ESALIENS Oszczędnościowy)

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
dłużny uniwersalny
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
0,5%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
0,8%
Rachunek nabyć
36 1050 0086 1000 0090 3004 5000
Benchmark
brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Konserwatywny
1 mies. 0,35%
3 mies. -0,02%
6 mies. -0,47%
12 mies. -0,61%
36 mies. 1,97%
60 mies. 6,14%
od początku roku 0,32%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

Poziom ryzyka


1 - niskie ryzyko

Struktura inwestycji

100% udziału w aktywach dłużnych papierów wartościowych.


profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który akceptuje jedynie minimalne ryzyko, chce zachować realną wartość inwestycji, zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji oraz oczekuje stóp zwrotu wyższych od uzyskiwanych na lokacie bankowej przy większej płynności. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

dane dodatkowe

Agent transferowy 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji subfundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut oraz utrzymywaniu wysokiej płynności.DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Konserwatywny - karta funduszu 193,94 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,5 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Konserwatywny - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 224,56 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Konserwatywny - jednostka kategorii C 243,74 KB
Pokaż więcej dokumentów
*do 03.02.2020 r. Esaliens Oszczędnościowy

Esaliens Konserwatywny

Zacznij inwestować już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry