Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności

04.05.2018Od maja br. oszczędzający na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) lub Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) w Esaliens uzyskali zdecydowanie szersze możliwości inwestycyjne. Obecnie klienci mają do wyboru liczne strategie inwestycyjne ukierunkowane na inwestowanie na różnych rynkach inwestycyjnych i w różnych regionach świata. Dodatkowo, na bazie dostępnych rozwiązań, jest możliwość stworzenia indywidualnej strategii, dostosowanej do własnych preferencji. Oto subfundusze w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, które dołączyły do dotychczasowych, lokalnych funduszy, zarządzanych przez zespół zarządzający ESALIENS:
 • ESALIENS Akcji Azjatyckich
 • ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych
 • ESALIENS Okazji Rynkowych
 • ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich
 • ESALIENS Globalnych Zasobów
 • ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych
 • ESALIENS Globalnych Papierów Dłużnych
 • ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

  Każdy z powyższych subfunduszy lokuje środki w subfundusz bazowy i dzięki temu daje możliwość zainwestowania pieniędzy w najciekawsze i najbardziej perspektywiczne spółki ze światowych rynków, a także szerokie spektrum papierów dłużnych i innych lokat. Nowe możliwości inwestycyjne to odpowiedź na potrzeby świadomych i wymagających klientów, którzy cenią elastyczność i oczekują dużej swobody przy wyborze odpowiedniej dla siebie strategii. W razie zmiany zadnia, oszczędzający na IKE i IKZE mogą również bardzo łatwo zmodyfikować sposób inwestowania. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to uprzywilejowane podatkowo sposoby oszczędzania na emeryturę, które, w razie nieoczekiwanej potrzeby, umożliwiają wcześniejsze wycofanie zgromadzonych środków. Warto poznać te konta i przeanalizować ich korzyści, ponieważ nadal należą do nielicznych w Polsce metod oszczędzania, które oferują konkretne przywileje podatkowe.


 • Ważne informacje – przeczytaj uważnie

  Informacje na temat subfunduszy („subfundusze”) w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zarządzanego przez ESALIENS TFI SA zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Regulaminy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami ESALIENS i Indywidualne Konto Emerytalne z Funduszami ESALIENS dostępne są, poza miejscami wskazanymi powyżej, również w innych podmiotach, uprawnionych do zawierania umów o prowadzenie IKZE i IKE z Funduszami ESALIENS. Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące podstawowy przedmiot lokat, określone są w stosunku do każdego z subfunduszy w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto ESALIENS Globalnych Zasobów, ESALIENS Akcji Azjatyckich, ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych, ESALIENS Małych Spółek Amerykańskich, ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych, ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych oraz ESALIENS Okazji Rynkowych, wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


  Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

  do góry