Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności OCZEKIWANIA NA 2020 ROK

OCZEKIWANIA NA 2020 ROK

07.01.2020Informacja PrasowaSzanowni Państwo,

poniżej prezentujemy czynniki, które w naszej ocenie będą wpływały na rynki inwestycyjne w 2020 roku:

RYNEK AKCJI - POLSKA
 • Atrakcyjne wyceny w sektorze małych spółek (sWIG80), dla których wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) wynosi 0,94 i jest poniżej historycznej średniej (1,40 za ostatnie 15 lat).
 • Kształtów nabierają Pracownicze Plany Kapitałowe, które powinny zapewnić rynkowi akcji stabilny i długoterminowy napływ kapitału (docelowo ok. 4-4,5 mld PLN rocznie).
 • Przekształcenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte „wymusi” popyt na akcje (być może nawet 2-5 mld PLN).
 • Spodziewamy się dobrej sytuacji w gospodarce na tle innych krajów europejskich, tym niemniej dynamika wzrostu będzie niższa niż w 2019 roku ze względu na pogarszające się otoczenie gospodarcze w Europie (m.in. w Niemczech).
 • Duża skala odpływów z lokalnych funduszy akcji za nami.
 • W ramach lokalnych portfeli akcji zarządzanych przez ESALIENS TFI SA najbardziej przeważony jest sektor telekomunikacyjny i farmaceutyczny. Z kolei najbardziej niedoważona jest branża przetwórstwa ropy i gazu oraz przemysłowa.

RYNEK AKCJI – ŚWIAT
 • Banki Centralne powróciły do luźnej polityki monetarnej.
 • Zbliżenie stanowisk negocjacyjnych na linii USA – Chiny poprawia nastroje wśród przedsiębiorców i inwestorów. Jest to szczególnie dobra informacja dla rynków emerging markets.
 • Ostatnie odczyty wskaźników makroekonomicznych sugerują, że dołek koniunktury gospodarczej może być za nami.
 • Rok prezydencki w USA zazwyczaj jest dobry dla amerykańskiego rynku akcji. Ubieganie się Donalda Trumpa o reelekcję może skłonić do działań mających na celu „wkupienie się” w łaski inwestorów.
 • Większe szanse na tzw. soft Brexit, czyli kontrolowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej po ostatnim zdecydowanym zwycięstwie partii Borisa Johnsona w wyborach parlamentarnych.
 • Utrzymujące się napięcia handlowe na linii USA – Europa mogą mieć szczególnie negatywny wpływ na europejskich eksporterów.
 • Wyceny na rynkach rozwiniętych znajdują się powyżej historycznych poziomów. Oznacza to, że oczekiwana poprawa wyników w dużej mierze została już zdyskontowana w wycenach.
 • Na rynkach rozwiniętych sugerujemy selektywne podejście do inwestycji, oczekując lepszego zachowania się rynków wschodzących.
RYNEK OBLIGACJI - POLSKA
 • Oczekujemy stabilizacji wzrostu gospodarczego na niższych poziomach. Wzrost inflacji, uznany przez RPP jako przejściowy, nie skłoni władz monetarnych do zmiany kursu polityki pieniężnej w 2020 roku.
 • Niskie potrzeby pożyczkowe w 2020 roku pozwolą zamortyzować ewentualną zmienność rynkową związaną z globalną awersją do ryzyka.
 • W ramach lokalnych portfeli dłużnych zarządzanych przez ESALIENS TFI SA przeważone są obligacje o zmiennym kuponie kosztem obligacji o krótszych terminach zapadalności.
 • W przypadku wzrostu rynkowych stóp procentowych na skutek zwiększonej presji inflacyjnej planujemy zwiększenie ekspozycji w obligacje stałokuponowe.
RYNEK OBLIGACJI – ŚWIAT
 • Międzynarodowe otoczenie rynkowe wskazuje na stabilna politykę monetarną na świecie – większość głównych banków centralnych nie przewiduje istotnych zmian parametrów polityki pieniężnej.
 • Rezerwa Federalna (FED) zakończyła cykl obniżek stóp w USA z uwagi na satysfakcjonujący wzrost gospodarczy i bardzo dobrą sytuację na rynku pracy.
 • Czynnikiem ryzyka dla stabilności polityki w USA jest wciąż globalnie niska inflacja wynikająca z napięć handlowych na linii USA-Chiny.
 • Brak zmian polityki w strefie Euro z uwagi na okres przejściowy do wypracowania nowej strategii przez Christine Lagarde, nową Prezes Europejskiego Banku Centralnego.
 • Po bardzo dobrym roku 2019 dla rynków wschodzących istnieje ryzyko ucieczki kapitału z rynków najbardziej ryzykownych.

Uważamy, że w 2020 roku z rozwiązań inwestycyjnych, dostępnych w ESALIENS TFI SA, najciekawsze perspektywy rysują się przed:
- subfunduszem Esaliens Małych i Średnich Spółek posiadającym ekspozycję na atrakcyjny sektor spółek o mniejszej kapitalizacji,
- a także Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych, który przy założeniu stabilnego środowiska stóp procentowych charakteryzuje się satysfakcjonującą premią.
- Warto też zastanowić się nad dywersyfikacją portfela w bardziej defensywne klasy aktywów. Naszym zdaniem taką rolę może pełnić złoto. Inwestycje w złoto oraz spółki wydobywające ten metal mogą zyskiwać szczególnie w przypadku gwałtownej awersji ryzyka na rynkach finansowych. Dodatkowym atutem wspierającym tę lokatę jest akomodacyjna polityka banków centralnych, które prowadzą politykę ujemnych realnych stóp procentowych.


Wyniki funduszy zarządzanych przez ESALIENS TFI SA:

Fundusz/Subfundusz; 2019 3 lata
5 lat
10 lat
Esaliens Okazji Rynkowych  +37,75% 
 +36,74%

 
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich  +22,98%
 +5,14%
   
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych  +19,94%
 +16,27%
   
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych  +16,92%

   
Esaliens Małych i Średnich Spółek*  +14,34%

   
Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ  +12,67%  -15,70%  -13,64%  +13,66%
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych  +12,5% 5      
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych  +8,55%  + 5,34%    
Esaliens Strateg  +6,34%  +1,74%  -12,06%  
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ  +5,34%  -1,38%  +12,34%  
Esaliens Akcji Azjatyckich  +4,09%  +13,61%    
Esaliens Globalnych Zasobów  +3,58%  -16,71%    
Esaliens Stabilny  +2,80%  +2,90%  -0,29%  
Esaliens Obligacji  +2,78%  +8,95%  +6,63%  +41,23%
Esaliens Senior FIO  +1,44%  +2,72%  -1,69%  +16,51%
Esaliens Oszczędnościowy  +1,37%  +5,65%  +8,47%  +29,63%
Esaliens Akcji  +1,28%  +1,68%  -6.92%  +14,48%

Źródło danych: obliczenia własne ESALIENS TFI S.A., wyniki za okres 31.12.2018-31.12.2019 r.
*od 21 stycznia 2019 r

Zespół Inwestycyjny ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

***
Kontakt dla mediów: Robert Noremberg tel: +48 660 69 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl


WAŻNE INFORMACJE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego podane zostały na podstawie zmiany wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy dla jednostek uczestnictwa kategorii A. Stopy zwrotu dla funduszy Esaliens Skoncentrowany FIZ i Esaliens Okazji Rynkowych FIZ podane zostały na podstawie zmiany wartości certyfikatu inwestycyjnego serii A. Źródło danych - obliczenia własne Esaliens TFI S.A., Bloomberg. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa (lub nabycia oraz wykupu certyfikatów inwestycyjnych), a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, a także, przy emisji certyfikatów inwestycyjnych, w informacjach dla klienta, dostępnych w siedzibie Esaliens TFI S.A. (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów danej serii) i www.skoncentrowany.pl. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Esaliens Okazji Rynkowych FIZ, w tym zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi funduszu, znajdują się odpowiednio w statucie funduszu i warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu, a także, przy emisji certyfikatów inwestycyjnych, w informacjach dla klienta, które udostępniane są w ramach propozycji skierowanej indywidualnie do konkretnych podmiotów. Statut funduszu, warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz informacje dla klienta są wyłącznym prawnie wiążącym źródłem informacji o Esaliens Okazji Rynkowych FIZ. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Informacje dotyczące Esaliens Okazji Rynkowych FIZ nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Informacje na temat funduszy Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO, Esaliens Parasol FIO, Esaliens Senior FIO zawarte są w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz dodatkowo dla Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO - w informacjach dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (ul. Bielańska 12, Warszawa). Prospekty informacyjne funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klienta. Esaliens Parasol FIO oraz Esaliens Senior FIO mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, a ponadto w przypadku Esaliens Akcji, Esaliens Strateg, Esaliens Obligacji, Esaliens Pieniężny oraz Esaliens Senior FIO dodatkowo w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. Esaliens Senior FIO oraz Esaliens Parasol FIO w odniesieniu do aktywów Esaliens Strateg i Esaliens Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Fundusz Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ, Esaliens Okazji Rynkowych FIZ oraz Esaliens Akcji Azjatyckich, Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych, Esaliens Małych Spółek Amerykańskich, Esaliens Okazji Rynkowych oraz Esaliens Globalnych Zasobów, wydzielonych w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO, a także Esaliens CEE Select, Esaliens Akcji, Esaliens Strateg, wydzielonych w ramach Esaliens Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Przedstawiony materiał ma charakter wyłącznie promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Wskazanie czynników wpływających na rynki inwestycyjne stanowi wynik przemyśleń własnych autorów i mimo dołożenia przez nich należytej staranności, autorzy ci oraz Esaliens TFI S.A. nie mogą zagwarantować ich kompletności i prawdziwości w każdych okolicznościach i tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte w wyniku ich wykorzystania w szczególności za poniesione szkody. Esaliens TFI S.A. działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry