Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Poznaj Esaliens Gold

Poznaj Esaliens Gold

23.04.2020Od 9 kwietnia w ofercie Esaliens TFI znajdą Państwo Esaliens Gold, który jest dostępny w ramach Esaliens Parasola Zagranicznego SFIO. Subfunduszem bazowym Esaliens Gold jest Franklin Gold and Precious Metals Fund, inwestujący co najmniej 80% aktywów netto w spółki z całego świata wyspecjalizowane w wydobyciu, przetwarzaniu i handlu metalami szlachetnymi. Przedmiotem działalności selekcjonowanych do portfela pozycji jest przede wszystkim złoto, a także platyna, pallad, srebro.

„Chcemy, aby nasi klienci zawsze mieli możliwość reakcji na wydarzenia rynkowe. Teraz znajdą w ofercie Esaliens TFI rozwiązanie adekwatne do sytuacji i swojej spersonalizowanej strategii. W okresie zawirowań i dużych napięć złoto nieraz sprawdziło się jako bezpieczna przystań chroniąca przed inflacją i skuteczne narzędzie dywersyfikacji dzięki niskiej korelacji z głównymi klasami aktywów. Dobre zachowanie złota w niepewnych czasach widzieliśmy w historii już wielokrotnie. Akcje spółek wydobywczych rosły zarówno w czasach kryzysu deflacyjnego (1925-1935), jak i podczas stagnacji lat siedemdziesiątych” – wyjaśnia Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI SA.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds
  • Do 20% aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
  • Do 20% aktywów może być lokowane w depozyty.
Modelowo aktywa Esaliens Gold są lokowane w 100% w tytuły uczestnictwa Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Zespół zarządzający portfelem Funduszu wybiera inwestycje w oparciu o szczegółową analizę pojedynczych pozycji.
Cele zarządzającego to:
  • minimalizowanie ogólnej zmienności wartości portfela,
  • przy jednoczesnym zapewnianiu satysfakcjonujących zwrotów z inwestycji,
  • poprzez ekspozycję na rynki metali szlachetnych. 
Esaliens Gold

Dla kogo Esaliens Gold?


Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:
  • poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
  • dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki zaangażowane w produkcję i obrót złotem i innymi metalami szlachetnymi, notowane na rynkach na całym świecie.

Rozwiązanie to jest pomysłem na systematyczne oszczędzanie w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata.

Sprawdź listę punktów obsługi klientów, w których można nabyć jednostki uczestnictwa.

Esaliens Gold jest dostępny także w siedzibie Esaliens TFI SA i za pośrednictwem platformy Esaliens24.pl.

Esaliens Gold powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej subfunduszu Esaliens Globalnych Zasobów od dnia 9.04.2020 roku.Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Gold („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry