Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności

28.04.2021Wartość aktywów zarządzanych przez Esaliens TFI SA przekroczyła 5 mld zł

Obecne na polskim rynku od ponad 20 lat Esaliens TFI zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 5 mld zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy TFI odnotowało 25% przyrost aktywów, tj. o 1 mld zł.

Na tę wartość składają się dwie linie biznesowe:
• fundusze inwestycyjne: 2,9 mld PLN aktywów pod zarządzaniem
• usługa asset management: 2,1 mld PLN aktywów pod zarządzaniem
W ramach oferty funduszy inwestycyjnych Towarzystwo zarządza 24 funduszami otwartymi oraz 3 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Esaliens Akcji (kategoria akcji polskich uniwersalnych) oraz Esaliens Senior FIO (kategoria stabilnego wzrostu) to jedne z największych funduszy na rynku polskim z aktywami o wartości odpowiednio 833 mln PLN (5. pozycja w swojej kategorii) oraz 892 mln (6. pozycja w swojej kategorii).
Od ponad 5 lat w ofercie TFI znajdują się również fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestycje zagraniczne (rynek globalnych papierów dłużnych, rynki akcyjne w USA, Europie, Azji oraz rynek złota). Są to rozwiązania w tzw. koncepcji masterfeeder, która wykorzystuje inwestycje w fundusze bazowe najlepszych asset managerów na całym świecie np. Franklin Templeton, Western Asset, Royce and Associates czy Miller Value Partners.
W ostatnich 12 miesiącach Esaliens postawiło też na unikalne rozwiązania tematyczne, których strategie skupione są wokół wykorzystania globalnych megatrendów w zakresie ważnych zmian społecznych, nowych technologii czy medycyny, a których rozwój - szczególnie w trakcie pandemii COVID 19 - odnotowuje dynamiczne przyspieszenie.
Usługa asset management obecnie skierowana jest do dużych klientów instytucjonalnych, krajowych jak i zagranicznych - towarzystw ubezpieczeń, fundacji, funduszy emerytalnych czy przedsiębiorstw gotowych powierzyć dość znaczne środki w zarządzanie, z reguły ponad 20 mln złotych. W ramach tej usługi każdy klient otrzymuje indywidualną strategię inwestycyjną, przygotowywaną pod konkretne potrzeby i wymagania wynikające zarówno z regulacji wewnętrznych klientów, jak też przepisów prawa, które ich bezpośrednio dotyczą. W nadchodzących miesiącach TFI poszerzy krąg odbiorców tej usługi o klientów indywidualnych, oferując im kilka modelowych rozwiązań inwestycyjnych z istotnie niższą minimalną wartością portfela.
Esaliens jest jednym z największych dostawców prywatnych rozwiązań emerytalnych w Polsce, skierowanych zarówno do pracodawców (PPE, PPK), klientów indywidualnych (IKZE, IKE) oraz instytucji finansowych w ramach usługi asset management. Łączna wartość środków o charakterze emerytalnym to 3,4 mld PLN, co stanowi aż 70% wszystkich aktywów zarządzanych przez Esaliens. Z oferty Esaliens do tej pory skorzystało prawie 3 tys. pracodawców z kapitałem krajowym, jak i międzynarodowym oraz ponad 120 tys. indywidualnych uczestników.

WAŻNE INFORMACJE
Informacje na temat Esaliens Senior FIO i Esaliens Parasol FIO, zarządzanych przez Esaliens TFI SA, zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (Warszawa, ul. Warecka 11A). Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto Esaliens Akcji wydzielonego w ramach Esaliens Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny, a ponadto w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. Esaliens Senior FIO może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny lub Unię Europejską. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).


Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry