Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności

19.04.20219 kwietnia minął pełny rok funkcjonowania funduszu Esaliens Gold. Esaliens Gold jest funduszem typu masterfeeder, który wykorzystuje dla swoich celów inwestycyjnych fundusz bazowy Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Większość funduszy złota dostępnych w Polsce inwestuje w instrumenty finansowe odzwierciedlające w najbliższy możliwy sposób zmiany złotego kruszcu. Z tego powodu inwestor nie ma możliwości uzyskania dodatkowej stopy zwrotu ponad to, co zyskał w wyniku wzrostu cen samego złota. I oczywiście dokładnie tak samo jest w przypadku odwrotnym – ewentualne straty inwestora będą w zasadzie takie same, jak te wynikające ze spadku cen samego złota.

Esaliens Gold pierwszy rok działalności
Taka koncepcja powoduje, że fundusz ma realne szanse na osiąganie dodatkowych zysków w stosunku do zmian cen samego kruszcu. Dlaczego? Ponieważ spółki, w które fundusz bazowy inwestuje, mogą osiągać ponadprzeciętne rezultaty finansowe w wyniku różnic pomiędzy aktualnymi cenami metali szlachetnych a wcześniej poniesionymi kosztami ich wydobycia/przetworzenia. I z taką sytuacją właśnie mieliśmy do czynienia w 2020 roku, kiedy złoto notowało dość dynamiczne wzrosty swoich cen (ok. 23%), zaś koszty produkcji surowca były na dość stabilnym i istotnie niższym poziomie.Obecnie na rynku jest dostępnych 10 funduszy z kategorii surowce – metale szlachetne denominowane w PLN (według danych Analiz Online). Grupa porównawcza nie jest jeszcze zbyt szeroka. Wartość aktywów całego segmentu to zaledwie ok. 1,4 mld PLN (czyli 0,5% całego rynku funduszy inwestycyjnych). Tym niemniej należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy aktywa funduszy złota w Polsce zanotowały aż 70% przyrost (głównie za sprawą napływów nowych aktywów o łącznej wartości ponad 500 mln złotych!).
Wyniki Esaliens Gold
  • Wynik inwestycyjny za pełny rok funkcjonowania subfunduszu Esaliens Gold (9.04.2020 r.-8.04.2021 r.) to aż +41,2%. Rezultat ten jest imponujący, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak też w relacji do zmian cen samego kruszcu (ok. 4%) czy też z grupy porównawczej (jak niżej).
Esaliens Gold pierwszy rok działalności

Esaliens Gold pierwszy rok działalności

  • W sierpniu ub. r. cena złota osiągnęła swoje historycznie maksimum (ok. 2 070 USD za uncję). Od tego momentu zloty kruszec przeżywa korektę, która zniosła jego notowania o ok. -15% do wartości ok. 1 740 USD za uncję (na dzień 8.04.2021).
Jak w tym czasie poradziły sobie poszczególne fundusze? Poniżej tabelka z wynikami:
Esaliens Gold pierwszy rok działalności
  • Marzec 2021 przyniósł uspokojenie nastrojów na rynku metali szlachetnych, stabilizując ceny złota w okolicach 1 700-1 750 USD za uncję. Być może jest to zwiastun końca korekty na rynku złota. I ponownie wyniki Esaliens Gold za ostatni miesiąc wyróżniły się na tle konkurencyjnych rozwiązań.
Esaliens Gold pierwszy rok działalności
Dlaczego warto inwestować w segment metali szlachetnych?
W przeciwieństwie do zwykłych akcji przedsiębiorstw, złoto samo w sobie nie ma wartości wewnętrznej, przez co trudno o jakąkolwiek wycenę fundamentalną tego kruszcu. Co więcej, nie wypłaca dywidend (tj. akcje) ani odsetek (tj. papiery dłużne). W 100% zależy od siły popytu i podaży. Od oczekiwań i emocji uczestników rynku. Tym niemniej stanowi często ważny element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, gdyż jego korelacja z innymi klasami aktywów w warunkach znormalizowanych jest dość słaba. Z kolei w okresach bessy na rynkach akcji, zawirowań geopolitycznych czy kryzysów gospodarczych relacja cen złota w stosunku do cen akcji jest odwrotna. Jest to dość zrozumiałe, gdyż w czasach niepewności inwestorzy uciekają do tzw. bezpiecznych przystani, a złoto jawi się od wieków jako synonim bezpieczeństwa i stabilności. Niepewność związana ze skutkami pandemii COVID19 windowała ceny złota w 2020 r. Natomiast obecnie każda informacja świadcząca o końcu pandemii i możliwości ożywienia gospodarek (tj. wynalezienie szczepionek i ich skuteczność, spadek zachorowań, zniesienie lockdown’u etc.) wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na bezpieczeństwo i powrót inwestorów do ryzykowniejszych klas aktywów.
Ale pamiętajmy, że złoto to nie tylko ochrona przed niepewnością.
To również dobre aktywo chroniące inwestorów przed skutkami inflacji. Obecnie dwiema potężnymi siłami mogącymi napędzać ceny złota w przyszłości są:
• bardzo niskie, wręcz ujemne realne stopy procentowe
• oraz niespotykane wcześniej w historii wskaźniki zadłużenia głównych gospodarek świata, spowodowane pakietami stymulującymi (fiskalnymi i monetarnymi).
Ilość nowo wydrukowanego pieniądza na świecie w ostatnich 12 miesiącach skłania do refleksji nad jego przyszłą wartością. Inwestorzy - szczególnie Ci, którzy utrzymują swoje oszczędności w papierach dłużnych oraz na lokatach bankowych z oprocentowaniem bliskim zero - zapewne już dziś szukają innych form inwestycyjnych: bądź w celu zabezpieczenia swoich oszczędności przed postępującą utratą ich wartości w obecnym otoczeniu gospodarczym bądź w celu szukania po prostu jakichkolwiek zysków. Nieruchomości, akcje przedsiębiorstw, czy złoto właśnie powinny być w szczególnym obszarze zainteresowania.
Esaliens Gold pierwszy rok działalności
• Jest jeszcze trzeci aspekt sensowności inwestowania w złoto. Ceny złota wyrażone są w dolarze amerykańskim i w skali globalnej większość transakcji dokonywana jest właśnie w tej walucie. Jeżeli cena USD względem innych walut spada, to z reguły cena złota rośnie, gdyż dla inwestorów posiadających inne niż dolar waluty staje się ono tańszym aktywem i taka sytuacja generuje dodatkowy popyt. Dlatego też dla inwestorów utrzymujących swoje oszczędności czy rezerwy w dolarze amerykańskim złoto stanowi naturalny hedge przed skutkami obniżenia jego wartości.
Do 8.04.2020 r. subfundusz działał pod nazwą Esaliens Globalnych Zasobów i miał odmienną politykę inwestycyjną. Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Gold („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11a). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry