Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności

15.03.2022Bazując na ponad 20-letniem doświadczeniu i wiedzy eksperckiej w zarządzaniu aktywami oraz w trosce o dostarczenie Państwu jak najbardziej efektywnych rozwiązań inwestycyjnych, Esaliens TFI podjął decyzję o modyfikacji polityki inwestycyjnej trzech subfunduszy wydzielonych w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO. Modyfikacja sposobu inwestycji zachodzi poprzez zmianę subfunduszy bazowych. Za pośrednictwem subfunduszy bazowych, nowe strategie inwestycyjne oferują ciekawe możliwości poszerzenia spektrum inwestycyjnego o perspektywiczne rynki i kraje, pod warunkiem zaakceptowania odpowiedniego poziomu ryzyka.

Poniżej przedstawiamy w formie skróconej planowane modyfikacje, które wchodzą w życie od 1 kwietnia br.:

  • Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych

Do 31.03.2022

Od 01.04.2022

Zmiana nazwy subfunduszu

Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych

Esaliens Akcji Globalnych

Zmiana subfunduszu bazowego

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Typ subfunduszu

Akcji europejskich rynków rozwiniętych

Akcji globalnych rynków rozwiniętych


  • Esaliens Akcji Azjatyckich

Do 31.03.2022

Od 01.04.2022

Zmiana nazwy subfunduszu

Esaliens Akcji Azjatyckich

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących

Zmiana subfunduszu bazowego

Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund

Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund

Typ subfunduszu

Akcji globalnych rynków wschodzących

Akcji globalnych rynków wschodzących

Subfundusz bazowy jest tzw. subfuduszem „light-green” (zgodnym z art. 8 SFDR), w którym zespół zarządzający stosuje autorski proces selekcji spółek w oparciu o kryteria doboru w zgodzie z czynnikami ESG.


  • Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych

Do 31.03.2022

Od 01.04.2022

Zmiana nazwy subfunduszu

Esaliens Amerykańskich  Spółek Wzrostowych

Esaliens Spółek Innowacyjnych

Zmiana subfunduszu bazowego

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Franklin Innovation Fund

Typ subfunduszu

Akcji amerykańskich

Akcji amerykańskich


Ogłoszenie o zmianach statutu Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO w zakresie wyznaczenia nowych subfunduszy bazowych w poszczególnych subfunduszach zostało opublikowane na stronie internetowej w dniu 01.01.2022: 

https://www.esaliens.pl/~/media/files/announcementdocs/2022/2022-01-ogloszenie-statut-esaliens-parasol-zagraniczny-sfio 

Zmiany te wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od daty ich ogłoszenia, co oznacza, że będą obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. W tym samym dniu zmianie ulegną nazwy subfunduszy. 


Ważna informacja 
Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Informacje na temat subfunduszy („subfundusze”) w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zarządzanego przez ESALIENS TFI S.A. zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Warecka 11A). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta. 

Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Subfundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące odpowiednio podstawowy przedmiot lokat wskazanych powyżej subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu, wskazane są i opisane w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto Esaliens Akcji Azjatyckich (od 01.04.2022 - Esaliens Akcji Rynków Wschodzących), Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (od 01.04.2022 - Esaliens Spółek Innowacyjnych), Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych (od 01.04.2022 - Esaliens Akcji Globalnych) wydzielonych w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a diagramy, wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).


Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym ESALIENS TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka ESALIENS TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

do góry