Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Ważne informacje

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Teksty prezentowane na niniejszej stronie nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Dane zamieszczone na stronie internetowej Esaliens TFI SA mają wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia na niej zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte na stronie nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Treści nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa/wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny lub warunki emisji. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Informacje na temat Esaliens Parasol FIO, Esaliens Senior FIO, Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO i Esaliens PPK SFIO („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych i w kluczowych informacjach (KID), które są dostępne na niniejszej stronie internetowej i w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa). Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje (KID) zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami KID dotyczącymi danego funduszu/subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Fundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze publiczne lub bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe. Fundusz Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto funduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. 

Źródło danych na stronie Esaliens TFI SA – obliczenia własne ESALIENS TFI SA. 

Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje (KID) danego funduszu/subfunduszu. Źródłem informacji na temat subfunduszy bazowych w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO są oficjalne materiały danego subfunduszu. Esaliens TFI SA, które zarządza funduszami, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

do góry