Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Przetwarzanie danych w Esaliens – RODO

Przetwarzanie danych w Esaliens – RODO

  • Fundusz uzyskał Pani/Pana dane osobowe w związku z wdrażaniem pracowniczego planu kapitałowego („PPK”) u pracodawcy, który Panią/Pana zatrudnił, i który wskazał Panią/Pana jako osobę odpowiedzialną za dokonywanie w imieniu lub na rzecz pracodawcy czynności związanych z PPK, w tym także, jeśli wskazał Panią/Pana jako administratora umowy o zarządzanie PPK zawartej z Funduszem lub jako osobę podpisującą umowę o zarządzanie z Funduszem;

  • Fundusz przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail;

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz, którym zarządza i w imieniu którego działa Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”); siedzibą ww. podmiotów jest Warszawa, adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel.: (+48) 22 337 66 00, adres poczty elektronicznej: info@esaliens.pl.;

  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: iod@esaliens.pl.

   

  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

  • wdrożenia PPK u pracodawcy,

  • przygotowania ww. umowy o zarządzanie PPK do podpisu;

  • podpisania ww. umowy o zarządzanie PPK;

  • realizacji ww. umowy o zarządzanie PPK oraz umożliwieniu Pani/Panu składania i odbierania w imieniu pracodawcy oświadczeń w zakresie wykonywania tejże umowy – w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uniemożliwienie Funduszowi świadczenia usług na rzecz pracodawcy lub podjęcie przez niego decyzji o wskazaniu innej osoby jako administratora umowy o zarządzanie PPK zawartej z Funduszem;

  • wypełniania obowiązków prawnych administratora wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO - za które administrator uznaje m.in.: marketing bezpośredni usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne (aktualna lista funduszy znajduje się na www.esaliens.pl), ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej. Jeśli Pani/Pan nie życzy sobie kontaktu na potrzeby marketingu bezpośredniego, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. Wyrażenie sprzeciwu oznacza, że nie będziemy wysyłać żadnych informacji marketingowych na temat usług świadczonych przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

   

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in:

  1) agent transferowy, który prowadzi rejestr uczestników Funduszu,

  2) depozytariusz, wykonujący obowiązki polegające na przechowywaniu aktywów i prowadzeniu rejestru aktywów Funduszu,

  3) podmiot pośredniczący przy zawarciu ww. umowy o zarządzanie PPK,

  4) podmioty, które świadczą na rzecz Funduszy lub Towarzystwa usługi doradcze, księgowe, audytowe, marketingowe, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci.

   

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas: wykonywania ww. umowy o zarządzanie PPK, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

   

  Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, jak i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

do góry