Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ

Koncentruj swoją uwagę na tym, co najbardziej wartościowe

Z doświadczenia ESALIENS wynika, że bardziej opłaca się zainwestować kapitał w niewielką liczbę przedsiębiorstw, które zostały dokładnie przeanalizowane, niż rozpraszać swoje środki między wiele rozmaitych, niekiedy przypadkowych inwestycji bez dostatecznej ich znajomości. Kwintesencją skoncentrowanego stylu zarządzania jest ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W przeciwieństwie do modeli opartych na przewidywaniach rynkowych, strategia skoncentrowana stara się zauważać różnice pomiędzy wyceną giełdową spółki i jej wartością wewnętrzną oraz ponoszonym ryzykiem.


Zapraszamy do zapoznania się z ideą funduszu na stronie www.skoncentrowany.pl, na której znajduje się szczegółowy opis strategii inwestycyjnej.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu oferowane są tylko w ściśle określonych terminach subskrypcji.


Materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ znajdują się w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych funduszu, dostępnym w siedzibie Towarzystwa (ul. Bielańska 12, Warszawa), na stronie www.dmbh.pl (w okresie trwania oferty certyfikatów) i www.skoncentrowany.pl oraz w miejscach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne. Wartość aktywów netto funduszu cechuje duża zmienność z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przed dokonaniem inwestycji należy uważnie zapoznać się z treścią opublikowanego prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne, osiągane przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.


ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 966.300 złotych.

Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające inne niż w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę i podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się ze swoim zawodowym doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami dostępnymi na stronie www.leggmason.pl. W związku z zamiarem korzystania ze strony www.leggmason.pl użytkownik niniejszym wyraża zgodę na treść Regulaminu Strony internetowej www.leggmason.pl oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tej strony internetowej nie będą zabezpieczone.

Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora)

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry