Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Akcji Azjatyckich 

ESALIENS Akcji Azjatyckich 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji rejonu Azji i Pacyfiku
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć subfunduszu
82 1140 1010 0000 5589 9800 2002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
29,07 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
118,60 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Akcji Azjatyckich
1 mies. 1,80%
3 mies. -2,96%
6 mies. -1,97%
12 mies. 12,55%
36 mies. -6,04%
60 mies. 3,73%
od początku roku 3,35%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-09-2021

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund

Subfundusz bazowy Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund inwestuje głównie w akcje spółek notowanych lub prowadzących znaczną część działalności w następujących państwach: Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia. Fundusz bazowy może też inwestować w dłużne papiery wartościowe wyemitowane lub gwarantowane przez wymienione państwa i dłużne papiery korporacyjne spółek notowanych na rynkach regulowanych, które posiadają rating inwestycyjny.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), skoncentrowanym na spółkach regionu azjatyckiego o ponadprzeciętnej perspektywie wzrostu i rozsądnej wycenie,
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. 

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.


proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów azjatyckich rynków akcji w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


dokumenty do pobrania

ESALIENS Akcji Azjatyckich - karta funduszu 81,13 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji Azjatyckich - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 229,28 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Akcji Azjatyckich - jednostka kategorii C 228,67 KB

esaliens AKCJI AZJATYCKICH

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry