Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć subfunduszu
72 1140 1010 0000 5589 9800 8002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 września 2021 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
788,05 mln USD 
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
133,02 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*
Okres ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
1 mies. -1,75%
3 mies. -2,11%
6 mies. -3,95%
12 mies. 22,89%
36 mies. 20,75%
60 mies. 40,78%
od początku roku 4,37%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 19-10-2021

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund 


Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w akcje amerykańskich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Fundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji.

PROFIL INWESTORA

  • poszukuje funduszu o selektywnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej typu „buy and hold”, bazującej na inwestowaniu w spółki amerykańskie o silnych fundamentach, wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz kompetentnym zarządzie,
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 3000 Growth w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - karta funduszu 79,66 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 279,99 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii C 238,5 KB

esaliens Amerykańskich spółek wzrostowych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry