Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,50%
Rachunek nabyć subfunduszu
72 1140 1010 0000 5589 9800 8002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 października 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
679,24 mln USD 
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
104,74 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku)

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych Benchmark
1 mies. -5,00% bd.
3 mies. -3,19% bd.
6 mies. 4,43% bd.
12 mies. -3,64% bd.
36 mies. -2,48% bd.
60 mies. 3,23% bd.
od początku roku -9,74% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 30-10-2020

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund 


Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w akcje amerykańskich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Fundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji.

PROFIL INWESTORA

  • poszukuje funduszu o selektywnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej typu „buy and hold”, bazującej na inwestowaniu w spółki amerykańskie o silnych fundamentach, wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz kompetentnym zarządzie,
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 3000 Growth w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania

Dokumenty do pobrania

ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - Karta funduszu 78,73 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,84 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 221,4 KB

esaliens Amerykańskich spółek wzrostowych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu  (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry