Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych 

ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji europejskich
Początek działalności
9 marca 2017 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46% 
Rachunek nabyć subfunduszu
43 1140 1010 0000 5589 9800 6002
Benchmark
brak

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
34,54 mln EUR
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
101,03 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku)

Subfundusz działa od 9 marca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Europejskich Spółek Dywidendowych Benchmark
1 mies. 1,30% bd.
3 mies. 5,92% bd.
6 mies. 3,88% bd.
12 mies. -9,79% bd.
36 mies. -2,38% bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku -9,79% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka

Poziom ryzyka dla tego produktu:

5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów netto w akcje spółek posiadających siedzibę w jednym z krajów europejskich na rynkach regulowanych. Do 20% aktywów może być inwestowana w spółki z europejskich rynków wschodzących.

 • Akcje spółek każdej wielkości, szeroko zdywersyfikowane pod względem sektorów.
 • Preferowane spółki wypłacające atrakcyjne dywidendy.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje strategii inwestycyjnej, której polityka doboru spółek preferuje przedsiębiorstwa wypłacające atrakcyjne dywidendy,
 • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów europejskich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannie wybierającym wartościowe przedsiębiorstwa), skoncentrowanym na poszukiwaniu na rynkach europejskich spółek wypłacających atrakcyjne dywidendy,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Subfundusz może być w szczególności wykorzystywany przez osoby biorące udział w III filarze systemu emerytalnego, pracowników uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych przez pracodawców w formie umowy z funduszem inwestycyjnym.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów europejskich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - tytuły uczestnictwa innych funduszy, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.
dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 221,35 KB ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - Karta funduszu 80,32 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,84 MB

esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Europejskich Spółek Dywidendowych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych). Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Europejskich Spółek Dywidendowych.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry