Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych 

ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji europejskich
Początek działalności
9 marca 2017 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46% 
Rachunek nabyć subfunduszu
43 1140 1010 0000 5589 9800 6002
Benchmark
brak

Dane na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
29,81 mln EUR
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
113,16 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 9 marca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Europejskich Spółek Dywidendowych
1 mies. -3,25%
3 mies. -1,77%
6 mies. 4,18%
12 mies. 14,96%
36 mies. 5,42%
60 mies. b.d.
od początku roku 9,05%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 22-09-2021

Poziom ryzyka

Poziom ryzyka dla tego produktu:

5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV European Equity Growth and Income Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Franklin MV European Equity Growth and Income Fund inwestuje co najmniej dwie trzecie aktywów netto w akcje spółek posiadających siedzibę w jednym z krajów europejskich na rynkach regulowanych. Do 20% aktywów może być inwestowana w spółki z europejskich rynków wschodzących.

 • Akcje spółek każdej wielkości, szeroko zdywersyfikowane pod względem sektorów.
 • Preferowane spółki wypłacające atrakcyjne dywidendy.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje strategii inwestycyjnej, której polityka doboru spółek preferuje przedsiębiorstwa wypłacające atrakcyjne dywidendy,
 • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów europejskich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannie wybierającym wartościowe przedsiębiorstwa), skoncentrowanym na poszukiwaniu na rynkach europejskich spółek wypłacających atrakcyjne dywidendy,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Subfundusz może być w szczególności wykorzystywany przez osoby biorące udział w III filarze systemu emerytalnego, pracowników uczestniczących w pracowniczych programach emerytalnych prowadzonych przez pracodawców w formie umowy z funduszem inwestycyjnym.dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów europejskich rynków akcji w okresach 3-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin MV  European Equity Growth and Income Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin MV European Equity Growth and Income Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - tytuły uczestnictwa innych funduszy, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.
dokumenty do pobrania

ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - karta funduszu 80,87 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 225,1 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Europejskich Spółek Dywidendowych - jednostka kategorii C 226,59 KB

esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry