Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Globalnych Zasobów 

ESALIENS Globalnych Zasobów 

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
19 września 2016 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,7%
Rachunek nabyć subfunduszu
48 1140 1010 0000 5589 9800 3002
Benchmark
brak

Dane na dzień 28 lutego 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
233 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
85,78 PLN

WYKRES wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku). Subfundusz działa od 19.09.2016 r. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres ESA Globalnych Zasobów Benchmark
1 mies. -10,61% bd.
3 mies. -13,07% bd.
6 mies. -12,90% bd.
12 mies. -27,20% bd.
36 mies. -33,03% bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku -20,34% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 28-02-2020

poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

Modelowo 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Natural Resources Fund.

Subfundusz bazowy Franklin Natural Resources Fund inwestuje głównie w akcje i kwity depozytowe spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w sektorze surowców naturalnych oraz spółek, które posiadają znaczną część swoich udziałów w takich spółkach, w tym w małych lub średnich spółkach. Sektor surowców naturalnych obejmuje spółki, które posiadają, produkują, rafinują, przetwarzają, transportują oraz wprowadzają do obrotu surowce naturalne oraz spółki, które świadczą usługi z tym związane.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
  • dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki surowcowe, energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej, notowane na rynkach na całym świecie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).


dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Natural Resources Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Natural Resources Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds (w ramach spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Natural Resources Fund.


DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Globalnych Zasobów - Karta funduszu 75,09 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,62 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Globalnych Zasobów - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 226,86 KB Informacja dla klienta – ESALIENS Globalnych Zasobów 324,41 KB

ESALIENS GLOBALNYCH ZASOBÓW

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Globalnych Zasobów („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz w informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Natural Resources Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Globalnych Zasobów.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry