Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Gold (do 8.04.2020 Esaliens Globalnych Zasobów)

ESALIENS Gold (do 8.04.2020 Esaliens Globalnych Zasobów)

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
9 kwietnia 2020 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć subfunduszu
48 1140 1010 0000 5589 9800 3002
Benchmark
brak

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
392 mln USD 
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
81,19 PLN

WYKRES wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku). Subfundusz działa od 09.04.2020 r. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres ESA Gold Benchmark
1 mies. 9,54% bd.
3 mies. 2,66% bd.
6 mies. 10,58% bd.
12 mies. b.d. bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku b.d. bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

poziom ryzyka


7 - bardzo wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

Modelowo 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Subfundusz bazowy Franklin Gold and Precious Metals Fund inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansowania wydobycia, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
  • dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki surowcowe, energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej, notowane na rynkach na całym świecie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).


dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds (w ramach spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,,
  • do 20% - depozyty.
  • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund.DOKUMENTY DO POBRANIA

EASLIENS Gold - karta funduszu 74,45 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Gold - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 225,95 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,84 MB

ESALIENS Gold

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Gold („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz w informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Gold.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry