Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Gold (do 8.04.2020 Esaliens Globalnych Zasobów)

ESALIENS Gold (do 8.04.2020 Esaliens Globalnych Zasobów)

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
9 kwietnia 2020 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
48 1140 1010 0000 5589 9800 3002
Benchmark
brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

WYKRES wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*. Subfundusz działa od 09.04.2020 r. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres ESA Gold
1 mies. 5,60%
3 mies. 9,91%
6 mies. 29,17%
12 mies. 15,25%
36 mies. -2,54%
60 mies. b.d.
120 mies. b.d.
od początku roku 18,26%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-07-2024

2021: -5,76%, 2022: -18,85%, 2023: -0,79%

poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

STRUKTURA INWESTYCJI

Modelowo 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Subfundusz bazowy Franklin Gold and Precious Metals Fund inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Do podmiotów prowadzących działalność związaną z obrotem złotem i metalami szlachetnymi należą spółki zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem złotem lub innymi metalami szlachetnymi, takimi jak srebro, platyna i pallad, w tym spółki finansowania wydobycia, spółki wydobywcze i eksploatacyjne, jak również spółki operacyjne dysponujące kopalniami o zasobach długo-, średnio- i krótkoterminowych.


PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
 • dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
 • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
 • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki surowcowe, energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej, notowane na rynkach na całym świecie.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).


dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

 • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds (w ramach spółki zarządzającej inwestycjami sklasyfikowanej jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund,
 • instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym USD/PLN.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ESALIENS Gold - karta funduszu 87,24 KB ESALIENS Gold - jednostka kategorii A, kluczowe informacje (KID), reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Gold - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,33 MB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

ESALIENS Gold

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry