Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Okazji Rynkowych 

ESALIENS Okazji Rynkowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,46%
Rachunek nabyć subfunduszu
09 1140 1010 0000 5589 9800 7002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 września 2021 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
660,1 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
180,81 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Okazji Rynkowych
1 mies. 4,56%
3 mies. -1,32%
6 mies. -5,47%
12 mies. 34,56%
36 mies. 52,45%
60 mies. 105,52%
od początku roku 9,75%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 19-10-2021

Poziom ryzyka


7 - bardzo wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Miller Opportunity Fund inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez przywiązania do konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki. Emitenci akcji i innych papierów wartościowych, w które inwestowane są aktywa zagranicznego subfunduszu, mogą mieć siedzibę zarówno w państwach na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach umiejscowionych w USA.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje funduszu charakteryzującego się bardzo elastyczną polityką inwestycyjną, bazującą na wyszukiwaniu wyjątkowych okazji inwestycyjnych na wielu rynkach, oraz w ramach różnych klas aktywów
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Ze względu na politykę inwestycyjną wyniki funduszu mogą charakteryzować się ponadprzeciętną zmiennością.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu S&P 500 w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Miller Opportunity Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Okazji Rynkowych - Karta funduszu 69,8 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Okazji Rynkowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 254,23 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Okazji Rynkowych - jednostka kategorii C 258,45 KB

esaliens OKAZJI RYNKOWYCH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry