Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Okazji Rynkowych 

ESALIENS Okazji Rynkowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
09 1140 1010 0000 5589 9800 7002
Benchmark
Brak

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Okazji Rynkowych
1 mies. -8,89%
3 mies. -16,64%
6 mies. -19,68%
12 mies. -17,49%
36 mies. 37,91%
60 mies. 62,99%
od początku roku -9,80%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 26-01-2022

Poziom ryzyka


7 - bardzo wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Miller Opportunity Fund inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez przywiązania do konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki. Emitenci akcji i innych papierów wartościowych, w które inwestowane są aktywa zagranicznego subfunduszu, mogą mieć siedzibę zarówno w państwach na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach umiejscowionych w USA.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje funduszu charakteryzującego się bardzo elastyczną polityką inwestycyjną, bazującą na wyszukiwaniu wyjątkowych okazji inwestycyjnych na wielu rynkach, oraz w ramach różnych klas aktywów
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Ze względu na politykę inwestycyjną wyniki funduszu mogą charakteryzować się ponadprzeciętną zmiennością.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu S&P 500 w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Miller Opportunity Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Miller Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Primo UCITS Platform ICAV (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Okazji Rynkowych - Karta funduszu 68,7 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,16 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Okazji Rynkowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 271,9 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Okazji Rynkowych - jednostka kategorii C 253,37 KB

esaliens OKAZJI RYNKOWYCH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry