Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze akcyjne ESALIENS Okazji Rynkowych 

ESALIENS Okazji Rynkowych 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,96%
Rachunek nabyć subfunduszu
09 1140 1010 0000 5589 9800 7002
Benchmark
Brak
Klasyfikacja SFDR
Subfundusz jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Okazji Rynkowych
1 mies. 5,04%
3 mies. 4,06%
6 mies. 15,44%
12 mies. 19,30%
36 mies. -24,75%
60 mies. 39,30%
120 mies. b.d.
od początku roku 14,99%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-06-2024

2016: -2,70%, 2017: 10,00%, 2018: -9,75%, 2019: 37,75%, 2020: 31,30%, 2021: 1,45%, 2022: -26,93%, 2023: 4,87%

Poziom ryzyka


5 - wysokie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF ClearBridge US Appreciation Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy FTGF ClearBridge US Appreciation Fund inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów netto głównie w akcje spółek amerykańskich. Subfundusz bazowy będzie inwestować w spółki, które zdaniem zarządzających jego portfelem są niedowartościowane i/lub mają potencjał solidnego wzrostu, głównie tzw. blue-chip dominujące w swoich branżach. Subfundusz bazowy będzie inwestował głównie w akcje spółek średniej i dużej wielkości. Zarządzający portfelem subfunduszu bazowego będą starali się koncentrować na spółkach, które ich zdaniem są spółkami o ugruntowanej pozycji i liderami w swojej branży. Maksymalnie 20% wartości aktywów netto subfunduszu bazowego może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i wschodzących państw rejonu Azji/Pacyfiku, które zostały wskazane w prospekcie Franklin Templeton Global Funds plc.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia w okresach 3-letnich stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do osiąganej przez subfundusz FTGF ClearBridge US Appreciation Fund,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • oczekuje wzrostu wartości kapitału dzięki inwestycjom – poprzez subfundusz bazowy – przede wszystkim w akcje spółek amerykańskich średniej i dużej wielkości, które w opinii zarządzających portfelem subfunduszu bazowego są niedowartościowane i/lub mają potencjał do solidnego wzrostu.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk. Ze względu na politykę inwestycyjną wyniki funduszu mogą charakteryzować się ponadprzeciętną zmiennością.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez FTGF ClearBridge US Appreciation Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF ClearBridge US Appreciation Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc,
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych czy instytucji wspólnego inwestowania, przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w prospekcie Funduszu.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.


Dokumenty do pobrania

ESALIENS Okazji Rynkowych - Karta funduszu 89,85 KB ESALIENS Okazji Rynkowych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Okazji Rynkowych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,33 MB Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – Esaliens Okazji Rynkowych 703,08 KB

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens OKAZJI RYNKOWYCH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry