Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
21 lipca 2017
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,20%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,9%
Rachunek nabyć subfunduszu
77 1140 1010 0000 5589 9800 5002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
7 123,35 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
108,21 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 21 lipca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych Benchmark
1 mies. 0,95% bd.
3 mies. 4,89% bd.
6 mies. 7,62% bd.
12 mies. 3,28% bd.
36 mies. 7,24% bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku 3,28% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunites Bond Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, a także w znacznej części - w różnego rodzaju instrumenty pochodne, aby ułatwić realizację celu subfunduszu i ograniczyć ryzyko i koszty oraz wygenerować dodatkowy wzrost lub dodatkowe dochody. Stosuje strategię aktywnego zarządzania, inwestując zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie inwestycyjnym, jak i dłużne papiery o wysokiej rentowności.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach, a także w instrumenty pochodne.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

dokumenty do pobrania


ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - karta funduszu 74,19 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - jednostka kategorii A 221,38 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 2,84 MB
Pokaż więcej dokumentów

ESALIENS MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!
zainwestuj on-line

Ważne informacje        

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Makrostrategii Papierów Dłużnych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl,w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącym iwybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Makrostrategii Papierów Dłużnych.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry