Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
21 lipca 2017
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,20%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,89%
Rachunek nabyć subfunduszu
77 1140 1010 0000 5589 9800 5002
Benchmark
Brak

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
 • notowania jednostek
 • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 21 lipca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
1 mies. 0,02%
3 mies. -3,28%
6 mies. -6,18%
12 mies. -3,04%
36 mies. -19,45%
60 mies. -14,93%
120 mies. b.d.
od początku roku -6,59%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 24-06-2024

2018: -7,74%, 2019: 12,55%, 2020: 3,28%, 2021: -2,98%, 2022: -20,84%, 2023: 9,19%

Poziom ryzyka


3 - średnie ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji (KID). Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach (KID) oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Western Asset Macro Opportunites Bond Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, a także w znacznej części - w różnego rodzaju instrumenty pochodne, aby ułatwić realizację celu subfunduszu i ograniczyć ryzyko i koszty oraz wygenerować dodatkowy wzrost lub dodatkowe dochody. Stosuje strategię aktywnego zarządzania, inwestując zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie inwestycyjnym, jak i dłużne papiery o wysokiej rentowności.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

 • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
 • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
 • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach, a także w instrumenty pochodne.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

 • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
 • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

 • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
 • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 • do 20% - depozyty,
 • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.
Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

dokumenty do pobrania


ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - karta funduszu 87,35 KB ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii A, reprezentatywna również dla E / F / G / H / S / V / X ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - kluczowe informacje (KID), jednostka kategorii C Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 4,33 MB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

ESALIENS MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!
zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami (KID), jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry