Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
21 lipca 2017
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,20%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,9%
Rachunek nabyć subfunduszu
77 1140 1010 0000 5589 9800 5002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 września 2021 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
6 417,93 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
105,67 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 21 lipca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
1 mies. -2,34%
3 mies. 0,54%
6 mies. 4,35%
12 mies. 2,34%
36 mies. 16,47%
60 mies. b.d.
od początku roku -2,58%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 19-10-2021

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunites Bond Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, a także w znacznej części - w różnego rodzaju instrumenty pochodne, aby ułatwić realizację celu subfunduszu i ograniczyć ryzyko i koszty oraz wygenerować dodatkowy wzrost lub dodatkowe dochody. Stosuje strategię aktywnego zarządzania, inwestując zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie inwestycyjnym, jak i dłużne papiery o wysokiej rentowności.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach, a także w instrumenty pochodne.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

dokumenty do pobrania


ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - karta funduszu 74,67 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO 3,02 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 240,58 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych - jednostka kategorii C 259,87 KB
Pokaż więcej dokumentów

ESALIENS MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!
zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry