Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol Zagraniczny SFIO

charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
21 lipca 2017
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,20%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,9%
Rachunek nabyć subfunduszu
77 1140 1010 0000 5589 9800 5002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 30 czerwca 2020 r.

Aktywa subfunduszu bazowego
6 670,18 mln USD
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
100,55 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu*

Subfundusz działa od 21 lipca 2017. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych Benchmark
1 mies. 1,33% bd.
3 mies. 10,41% bd.
6 mies. -4,03% bd.
12 mies. 0,52% bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku -4,03% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 30-06-2020

Poziom ryzyka


4 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunites Bond Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, a także w znacznej części - w różnego rodzaju instrumenty pochodne, aby ułatwić realizację celu subfunduszu i ograniczyć ryzyko i koszty oraz wygenerować dodatkowy wzrost lub dodatkowe dochody. Stosuje strategię aktywnego zarządzania, inwestując zarówno w dłużne papiery wartościowe o ratingu na poziomie inwestycyjnym, jak i dłużne papiery o wysokiej rentowności.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach, a także w instrumenty pochodne.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

mBank S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 2-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - jednostki uczestnictwa innych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

dokumenty do pobrania


Pokaż więcej dokumentów

ESALIENS MAKROSTRATEGII PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!
zainwestuj on-line

Ważne informacje        

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Makrostrategii Papierów Dłużnych („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl,w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącym iwybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Makrostrategii Papierów Dłużnych.
ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry