Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Obligacji 

ESALIENS Obligacji 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz polskich papierów dłużnych
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,2%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,5%
Rachunek nabyć
21 1050 0086 1000 0090 3004 4979
Benchmark
100% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku)

Informacja reklamowa. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Wykres wyceny jednostek

Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A
Wybrany zakres dat:
  • notowania jednostek
  • stopa zwrotu

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Obligacji
1 mies. 4,85%
3 mies. -1,37%
6 mies. 0,46%
12 mies. -10,79%
36 mies. -13,17%
60 mies. -7,93%
120 mies. 1,02%
od początku roku -9,18%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 06-12-2022
2015: -0,72%, 2016: -1,42%, 2017: 3,24%, 2018: 2,68%, 2019: 2,78%, 2020: 5,79%, 2021: -9,30%

Poziom ryzyka


3 - umiarkowane ryzyko

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

struktura inwestycji

100% udziału obligacji skarbowych w aktywach.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • ostrożnego inwestora, który akceptuje relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, wynikającego m.in. ze zmian stóp procentowych. 
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie  nie krótszym niż 1 rok.

dane dodatkowe

Agent transferowy 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

proces inwestycyjny

Celem subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.

Subfundusz jest aktywnie zarządzany.


dokumenty do pobrania

ESALIENS Obligacji - karta funduszu 135,32 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,58 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Obligacji - jednostka kategorii A / E / F / G / H / K / S / V / X 288,33 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Obligacji - jednostka kategorii C 289,72 KB
Pokaż więcej dokumentów

Fundusz stosuje

Subskrypcja wycen

Subskrypcja wycen

Poradnik inwestora

Poradnik inwestora

esaliens obligacji

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Jest to informacja reklamowa. Niniejszy materiał nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Promowana inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa. 

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry