Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze dłużne ESALIENS Obligacji 

ESALIENS Obligacji 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz polskich papierów dłużnych
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
3,2%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,5%
Rachunek nabyć
21 1050 0086 1000 0090 3004 4979
Benchmark
100% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku)

Dane na dzień 31 stycznia 2021 r.

Aktywa subfunduszu
226,1 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
316,92 PLN
Efektywny czas trwania portfela (w latach)
4,02
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* 
Okres ESA Obligacji
1 mies. -0,03%
3 mies. -0,65%
6 mies. 0,25%
12 mies. 2,94%
36 mies. 9,81%
60 mies. 11,57%
od początku roku -0,65%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 04-03-2021

Poziom ryzyka


3 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% udziału obligacji skarbowych w aktywach.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • ostrożnego inwestora, który akceptuje relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, wynikającego m.in. ze zmian stóp procentowych. 
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie  nie krótszym niż 1 rok.

dane dodatkowe

Agent transferowy 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Celem subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Obligacji - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 244,11 KB ESALIENS Obligacji - karta funduszu 118,49 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,57 MB
Pokaż więcej dokumentów

esaliens obligacji

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed zainwestowaniem zalecane jest zapoznanie się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, jak również z prospektem informacyjnym funduszu, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przeczytaj pełną treść ważnej informacji

WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry