Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna InwestycjeFundusze mieszane ESALIENS Strateg 

ESALIENS Strateg 

subfundusz wchodzi w skład ESA Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz mieszany
Początek działalności
4 stycznia 1999 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)

2,46%
Rachunek nabyć
70 1050 0086 1000 0090 3004 5067
Benchmark
50% – indeks WIG
50% – indeks „Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa subfunduszu
116,5 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
229,61 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
2,62
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres ESA Strateg Benchmark
1 mies. 6,04% 4,08%
3 mies. 11,83% 7,44%
6 mies. 15,82% 7,34%
12 mies. 6,80% 0,94%
36 mies. 1,94% -1,66%
60 mies. 6,35% 17,58%
od początku roku 6,80% 0,94%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-12-2020

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

W przypadku spodziewanych długoterminowych wzrostów cen akcji ESALIENS Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W przypadku spodziewanych długoterminowych spadków cen akcji, modelowa alokacja to 25% akcji w aktywach subfunduszu i 75% papierów dłużnych.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje funduszy mieszanych o aktywnej polityce inwestycyjnej
  • chce, aby zarządzający dokonywał strategicznej realokacji kapitału w oparciu o fundamentalne przesłanki
  • dysponuje minimum 3-letnim horyzontem inwestycyjnym
  • posiada umiarkowany profil ryzyka

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

ESALIENS Subfundusz Strateg inwestuje od 20% do 80% wartości aktywów w akcje spółek giełdowych, pozostałą część stanowić mogą inne lokaty, w szczególności dłużne papiery wartościowe.

Polityka inwestycyjna subfunduszu została opracowana z myślą o długoterminowym inwestowaniu np. w programach emerytalnych.
W przypadku atrakcyjnych wycen spółek, które tym samym będą stanowiły ponadprzęciętną okazję w średnim i długim okresie czasu, ESALIENS Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W sytuacji, gdy kupno lub posiadanie spółek nie ma fundamentalnego uzasadnienia ze względu na zbyt wysoki poziom wycen modelowa alokacja to 25% akcji w aktywach subfunduszu i 75% papierów dłużnych.Dokumenty do pobrania

ESALIENS Strateg - karta funduszu 152,28 KB Prospekt Informacyjny ESALIENS Parasol FIO 2,57 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - ESALIENS Strateg - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 221,5 KB

esaliens Strateg

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu Strateg („subfundusz"), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, pod warunkiem że emitent (Państwo Członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego) posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne ESALIENS TFI SA . Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów ESALIENS Subfunduszu Strateg. ESALIENS TFI SA, które zarządza funduszem ESALIENS Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


WYGODNIE I SWOBODNIE!

Aplikacja Esaliens24 do Twojej dyspozycji

Monitoruj swoje oszczędności i kontroluj portfel inwestycji

do góry