Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyNajczęściej zadawane pytania Inwestowanie w fundusze Esaliens - pytania i odpowiedzi

Inwestowanie w fundusze Esaliens - pytania i odpowiedzi

Mam u Państwa rejestr indywidualny (założony za pośrednictwem dystrybutora funduszy). Chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób mogę do swojego rejestru dopisać żonę/męża jako współwłaściciela?

    1. Rejestr indywidualny nie może zostać przekształcony w Rejestr Wspólny. Ta zasada dotyczy również rejestrów wspólnych, prowadzonych w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania. Zmiana rejestrów indywidualnych w Rejestr Wspólny może nastąpić jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach indywidualnych i następnie złożenie oddzielnego zlecenia nabycia na istniejący lub nowo otwarty Rejestr Wspólny.

 

    2. Dopuszcza się możliwość przekształcenia rejestru indywidualnego we Wspólny Rejestr Małżeński (WRM) pod warunkiem, że w momencie otwierania rejestru indywidualnego istniała już wspólność majątkowa małżeńska. Małżonkowie składający zlecenie przekształcenia rejestru indywidualnego w WRM oświadczają, że w momencie zakładania przekształcanego rejestru indywidualnego istniała wspólność majątkowa małżeńska. Przekształcenie odbywa się poprzez transfer, skutkujący otwarciem nowego WRM w tym samym Funduszu, na którym zapisywane są jednostki uczestnictwa tej samej kategorii. Transfer nie jest możliwy na rejestry prowadzone w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania.

 

    3. Nie ma możliwości przekształcenia rejestru IKE na rejestr WRM, ponieważ na Indywidualnym Koncie Emerytalnym może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

Jak mogę dowiedzieć się o stan mojego rachunku?

- kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta W celu uzyskania PINu umożliwiającego dostęp do rejestru za pośrednictwem internetu i telefonu należy skontaktować się z COK pod poniższymi numerami telefonów w godzinach 8.00 – 18.00 (w dni robocze) i poprosić o nadanie dostępów do IVR (usługa telefoniczna) oraz ESALIENS24.pl (usługa internetowa): 801 12 22 12, (+48) 22 640 06 40, (+48) 22 310 96 40 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora).

Czy można robić konwersję między funduszami bez opłat i podatku?

    1. IKE - Oszczędzający może złożyć zlecenie zmiany struktury środków zgromadzonych na IKE, które odbywa się poprzez konwersję/zamianę środków pomiędzy wskazanymi funduszami/subfunduszami. Zmiana struktury środków zgromadzonych na IKE jest bezpłatna oraz zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

 

    2. IKZE - Oszczędzający może złożyć zlecenie zmiany struktury środków zgromadzonych na IKZE, które odbywa się poprzez konwersję/zamianę środków pomiędzy wskazanymi funduszami/subfunduszami. Zmiana struktury środków zgromadzonych na IKZE jest bezpłatna oraz zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

 

    3. Fundusze – uczestnik w każdej chwili może złożyć zlecenie konwersji środków z ESALIENS Senior FIO na wybrany subfundusz w ramach ESALIENS Parasol FIO (i na odwrót), o ile oba prowadzone są w oparciu o tą samą kategorię jednostek uczestnictwa. Jeśli podlegające odkupieniu jednostki uczestnictwa wygenerowały zysk, to pobierany jest podatek od zysków kapitałowych. Na funduszu/ subfunduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat, zamieszczoną na stronie internetowej Towarzystwa.

 

    4. Subfundusze – uczestnik w każdej chwili może złożyć zlecenie zamiany jednostek uczestnictwa z jednego z subfunduszy w ramach ESALIENS Parasol FIO na inny wybrany subfundusz w ramach LM Parasol FIO, o ile oba subfundusze prowadzone są w oparciu o tą samą kategorię jednostek uczestnictwa. W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych. Na subfunduszu docelowym pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat, zamieszczoną na stronie internetowej Towarzystwa.

    Opłaty manipulacyjne za konwersje / zamiany:

    W przypadku zlecenia konwersji albo odpowiednio zamiany pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty, która zostałaby pobrana przy zbyciu jednostek funudszu/ subfunduszu, którego jednostki są zbywane w wyniku konwersji albo odpowiednio zamiany, a sumy opłat, które zostały pobrane za zbycie jednostek podelegających odkupieniu w ramach konwersji albo odpowiednio za zbycie jednostek podlegających zamianie. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

Jak mam postępować w przypadku zmiany danych (np. miejsca zamieszkania)?

Dyspozycję zmiany danych można złożyć:

1. u dystrybutora, u którego otwierany był rejestr,

2. na formularzu C1 (dostępnym tutaj). Wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie.

3. w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie,

4. za pośrednictwem infolinii lub przez internet – w przypadku klientów posiadających dostęp do rejestrów z opcją składania zleceń.

Jak długo trwa zakup jednostek uczestnictwa oraz zamykanie Funduszu – odkupienie jednostek, a następnie przelew środków na konto bankowe?

poniżej przedstawiamy cykl przetwarzania zleceń:

NABYCIE:
D dzień wpływu środków na rachunek nabyć danego funduszu
D+1 wycena nabycia, o ile przelew środków został opisany prawidłowo
D+2 przydział jednostek uczestnictwa według wyceny z D+1

ZAMIANA, KONWERSJA, UMORZENIE:
D dzień złożenia zlecenia przez Klienta, przekazanie zlecenia do Agenta Transferowego
D+1 wpływ zlecenia do Agenta Transferowego. Dzień wyceny zlecenia
D+2 wprowadzenie do rejestru i rozliczenie transakcji wg wyceny z dnia D+1
D+3 przekazanie środków z umorzenia na rachunek Klienta

Data złożenia zlecenia nie jest równoznaczna z datą odkupienia jednostek uczestnictwa. Odkupienie następuje nie później niż w ciągu 7 dni po złożeniu zlecenia odkupienia jednostek, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
Powyżej przedstawiony cykl ma zastosowanie do prawidłowo złożonych zleceń i prawidłowo wykonanych przelewów.

do góry