Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocCentrum pomocyPoradnik Inwestora Europa Wschodnia warta zachodu

Europa Wschodnia warta zachodu

W przeszłości kraje Zachodu pod różnymi względami stanowiły swoiste „Eldorado” dla poszukujących zarobków Polaków. Dziś spektrum możliwości, przynajmniej w odniesieniu do poszukiwań zysków w inwestycjach, jest znacznie większe i przekracza granice również na wschód. W ostatnich latach szczególnie zyskały pod względem potencjalnych inwestycji giełdowych między innymi kraje nadbałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia. Tam również zysków poszukują zarządzający subfunduszem ESALIENS CEE Select.

Populacja tych krajów to w sumie niewiele ponad 8 milionów osób. Społeczeństwa po zmianach ustrojowych aspirują do standardów zachodnich, przez co dynamicznie rośnie konsumpcja i w rezultacie gospodarka. Kraje nadbałtyckie są też znacznymi beneficjentami subsydiów unijnych, napędzających popyt wewnętrzny i generujących zyski dla spółek. Region jest gospodarczo mocno powiązany z krajami skandynawskimi. Szczególnie widoczne jest to w branży finansowej, która jest zdominowana przez spółki pochodzenia nordyckiego. Również turystycznie kraje te są bardzo popularne wśród Skandynawów. Ponadto w krajach nadbałtyckich lokowany jest znaczny kapitał rosyjski.

Estonia to kraj silnie zinformatyzowany. Pod względem cyfryzacji to jeden z najbardziej nowoczesnych krajów na świecie. Na Łotwie z kolei kwitnie branża farmaceutyczna. Jest to jeszcze spuścizna z czasów komunistycznych, którą kraj przekuwa w sukces gospodarczy. Na Litwie z kolei prężnie rozwija się infrastruktura i budownictwo.    

Średnie zarobki są trochę wyższe niż w Polsce (Estonia) lub niższe (Łotwa i Litwa). W każdym z krajów oficjalną walutą jest już euro, a fakt przyjęcia wspólnej europejskiej waluty świadczy o zdrowych fundamentach i stabilnej sytuacji gospodarczej tych krajów.

Rynek giełdowy regionu jest relatywnie słabo eksplorowany przez zagranicznych inwestorów, przez co jest mało płynny. Wyceny notowanych spółek są zatem dość stabilne i niskie, co czyni je bardzo interesującymi pod względem inwestycyjnym w dłuższym terminie.

Podsumowując, wszystkie wymienione kraje charakteryzują się wyższym niż w krajach Europy Zachodniej potencjałem wzrostu PKB w długim okresie. Ich społeczeństwa dążą do jak najszybszego nadrobienia różnic rozwojowych w stosunku do krajów rozwiniętych, co powinno przynieść im wyższe zarobki i podwyższenie standardu życia. Wraz z wzrostem zamówień i konsumpcji również rosnąć mogą tamtejsze spółki, dlatego w tych krajach Zespół Zarządzający ESALIENS aktywnie poszukuje pereł inwestycyjnych do portfela ESALIENS CEE Select, w którym na koniec grudnia 2015 r. 18,44% wartości portfela stanowiły spółki litewskie, łotewskie i estońskie.

Więcej o subfunduszu ESALIENS CEE Select TUTAJ >>     

Dane wg:           

http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/litwa/

http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/lotwa/

http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/estonia/

Ważne informacje – przeczytaj uważnie

Informacje na temat ESALIENS Subfunduszu CEE Select („subfundusz”), wydzielonego w ramach ESALIENS Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.

Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych - obliczenia własne ESALIENS TFI SA.

ESALIENS TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
do góry